Uvođenje eura u RH
20. srpnja, 2022

Dvojno iskazivanje cijena

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom predviđa razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja (u euru i kuni). Uzimajući u obzir da se odluka Vijeća EU očekuje u srpnju ove godine, obveza dvojnog iskazivanja započet će prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura (započinje 5.9.2022. te traje zaključno do 31.12.2023.), a provodit će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere roba i usluga.

Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ključna je mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Osim toga, na ovaj način potrošačima će se omogućiti da se lakše priviknu na cijene i druge novčane iskaze vrijednosti iskazane u euru.

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu.

Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje tih obveza. Važnu ulogu u nadziranju primjene obveza o dvojnom iskazivanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, kao i njihovom ispravnom preračunavanju, imat će potrošači koji će o uočenim nepravilnostima moći izvijestiti nadležna tijela (primjerice Državni inspektorat, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, HNB i dr.).

Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti puni iznos fiksnog tečaja konverzije. Nadalje, poslovni subjekt dužan je dvojno iskazati cijenu robe i usluge:

 • u poslovnoj prostoriji, na prodajnom mjestu ili na robi, odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi,
 • na internetskoj stranici,
 • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju,
 • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu,
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge,
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga,
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Poslovni subjekt mora dvojno iskazati ukupan iznos roba i usluga prema krajnjem potrošaču u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora. Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno ponude, predujmove, račune i slične dokumente između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog poslovnog subjekta te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno dostavljati javnim tijelima. Poslovni subjekti u postupku izdavanja ponuda, ugovora, predujmova, računa i sličnih dokumenata prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja.

Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti roba i usluga:
a) kada se prodaje roba i pruža usluga na neki od sljedećih načina:

 • prodaja putem automata,
 • trgovina na malo na štandovima i klupama (na tržnicama i izvan tržnica, unutar trgovačkih centara i ustanova),
 • kiosci (kiosk je prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman roba kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska potrošača u prodajni prostor),
 • pokretna prodaja,
 • u proizvodnom objektu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu,
 • u proizvodnim objektima pravnih ili fizičkih osoba koje posjeduju povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama,
 • u spremištima, trapilištima i sl. koja prodaju poljoprivredni sadni materijal,
 • prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.).

b) kada bi dvojno iskazivanje uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnom subjektu, kao što su:

 • totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom, agregat i električna punionica,
 • TV sučelja u svrhu prodaje usluga,
 • zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga,
 • kuponi za popuste, kuponi u vrijednosti vraćene robe,
 • uređaji za samoočitavanje cijena u trgovini (price checker),
 • igre na sreću, zabavne igre,
 • iznos cijene zrakoplovne karte,
 • iznosi cijena na strojevima za vaganje te naljepnice s vaganim barkodom i cijenom,
 • taksimetar.

c) poslovni subjekt nije dužan dvojno iskazivati cijenu i drugi novčani iskaz vrijednosti:

 • povratna naknada na ambalaži,
 • aparati za povrat ambalaže (TOMRA) te povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže,
 • cijene otisnute na knjigama i drugim periodičkim publikacijama,
 • vrijednost i iznosi koji se naznačuju na pošiljkama i uputnicama,
 • vrijednosti otisnute na poštanskoj marki, frankiranoj marki, državnim biljezima, odnosno drugoj odgovarajućoj oznaci o plaćenoj poštarini,
 • vrijednost iskazana za unaprijed plaćene elektroničke komunikacijske usluge (prepaid bonovi),
 • vrijednost i iznos koji se navodi na nalogu za plaćanje izdanom na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta odnosno temeljem istaknute cijene,
 • vrijednost iskazana na karticama za javne telefonske govornice,
 • vrijednost otisnuta na ambalaži SIM kartice,
 • vrijednost otisnuta na poklon kartici i vrijednosnoj kartici,
 • cijene otisnute na karti za uslugu putničkog prijevoza, ulaznici,
 • vrijednost na dokumentu koji se izdaje sukladno EU normi i propisanoj XML shemi.

Za navedene iznimke do 31.12.2022. cijene moraju biti iskazane u kuni, a od 1.1.2023. u euru.

Legitimacijski papiri, poštanske marke, frankirane markice, državni biljezi, lutrijske igre s unaprijed utvrđenim rezultatom, kuponi za popust, kuponi u vrijednosti vraćene robe, ambalaža s iskazanim piktogramom povratne naknade, prepaid bonovi, vrijednosne kartice, poklon kartice, knjige i druge periodičke publikacije, službeni obrasci i tiskanice, koji su bili tiskani ili su u prodaji prije dana uvođenja eura i na kojima su iznosi iskazani u kuni koriste se i nakon dana uvođenja eura do potrošnje zaliha, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

NAPOMENA: Navedene iznimke ne odnose se na obvezu poslovnog subjekta da dvojno iskazuje ukupan iznos na računima.

VAŽNO! Iako su automati i samoposlužni uređaji izuzeti od obveze dvojnog iskazivanja, u slučajevima kada se na istima može dobiti račun, on mora biti dvojno iskazan.

Dodatno pojašnjenje pojedinih iznimaka

Karte i ulaznice

Dvojno iskazivanje cijena nije obvezno na kartama/ulaznicama (na primjer karte za javni prijevoz, ulaznice za kazalište, koncerte, itd.) koje ujedno ne predstavljaju i račun. Cijene karata/ulaznica trebaju biti dvojno iskazane na cjeniku, etiketi ili na neki drugi vizualno uočljiv način i to tijekom cijelog razdoblja dvojnog iskazivanja cijena.

Napomena: Karte i ulaznice koje predstavljaju ujedno i račun (npr. prijevozne karte) nisu izuzete od obveze dvojnog iskazivanja, budući da se iznimke ne odnose na obvezu dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa na računu. Svaki izdani račun u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja mora biti dvojno iskazan u njegovom ukupnom iznosu, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Drugim riječima, karte i ulaznice koje predstavljaju ujedno i račun potrebno je dvojno iskazati. Također, na istima je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Darovne (poklon) kartice

Kod ponude darovnih (poklon) kartica za koje su iznosi prethodno definirani maloprodajna cijena se iskazuje u euru i u kuni tijekom dvojnog iskazivanja cijena.

Međutim, dvojno iskazivanje cijene ne zahtijeva mijenjanje vizualnog sadržaja poklon kartice, već se dvojna cijena iskazuje kao i za ostalu robu, odnosno cijena može biti navedena na etiketi, privjesnici, naljepnici, na polici ispred, ispod ili pokraj poklon kartice, a iznimno i iznad poklon kartice na način da ne postoji mogućnost zamjene te oznake s oznakom cijene robe koja se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Obveza dvojnog iskazivanja cijena primjenjuje se i na prodaju putem interneta i izvan poslovnih prostorija prilikom čega je također potrebno iskazati dvojnu cijenu.

Poklon kartice izdane s iznosom u kuni vrijedit će i nakon dana uvođenja eura te poslovni subjekt treba osigurati automatsko preračunavanje iznosa iz kune u euro primjenjujući pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Nakon dana uvođenja eura, poslovni subjekt ne treba obavijestiti potrošača o preostalom raspoloživom iznosu na darovnoj (poklon) kartici već će isti biti vidljiv na računu prilikom plaćanja.

Programi vjernosti (loyalty)

Poslovni subjekt nije obvezan dvojno iskazati stanja za programe vjernosti (loyalty program i loyalty kartice). Naime, iznosi, odnosno stanja u navedenom programu i na spomenutim karticama ne predstavljaju cijenu određene robe odnosno usluge, stoga se isti do 31.12.2022. prikazuju u kuni, a nakon 1.1.2023. u euru.

Povratna naknada

Iako je povratna naknada na ambalaži jedan od izuzetaka od obveze dvojnog iskazivanja, budući da je riječ o piktogramu koji samim time ne predstavlja cijenu, u slučajevima kada se cijena povratne naknade iskazuje zasebno na regalnim etiketama tada cijena mora biti dvojno iskazana.

Ambalažu na kojoj je iskazana vrijednost povratne naknade u kuni nije potrebno mijenjati nakon dana uvođenja eura, već se ista koristi do isteka zaliha.

Iznos povratne naknade koji sada iznosi 0,50 kn preračunat će se korištenjem fiksnog tečaja koverzije, (primjerice, uzimajući središnji paritet kune prema euru koji je utvrđen uključivanjem kune u ERM II, iznos povratne naknade nakon zaokruživanja iznosi 0,07 EUR; (postupak: 0,50 kn podijeljeno sa 7,53450 EUR vrijednost piktograma u 0,066361404 EUR, nakon zaokruživanja 0,07 EUR).

Budući da su iznosi povratne naknade fiksno određeni Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, tijekom 2022. predviđa se usklađivanje Pravilnika i u dijelu iznosa povratne naknade u euru, na način da će postojeći iznos od 0,50 kn biti preračunat prema fiksnom tečaju konverzije i zaokružen prema matematičkim pravilima zaokruživanja propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Kaucija

U slučajevima kada se cijena kaucije iskazuje zasebno na regalnim etiketama tada cijena mora biti dvojno iskazana. Za potrebe dvojnog iskazivanja, iznos kaucije potrebno je preračunati iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Povrat robe/reklamacije

U slučajevima kada je potrošač kupio robu u kuni, a vrši povrat iste nakon dana uvođenja eura, povrat novca isplaćuje se u važećoj valuti, odnosno u euru prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

E-bonovi i SIM kartice kod usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te plaćene kartice za javne telefonske govornice

U slučajevima kupnje prepaid bona (unaprijed plaćene elektroničke komunikacijske usluge, tzv. elektronički bon za nadoplatu računa), potrošaču se izdaje račun i uz taj račun istovremeno potvrda/voucher o kupljenom bonu te u tom slučaju nije potrebno dvojno iskazati cijenu na potvrdi/voucheru.

SIM karticu koja sadrži i neku novčanu vrijednost (primjerice 20,00 kn) koja je iskazana na ambalaži u kojoj se nalazi kartica nije potrebno mijenjati, odnosno koristi se do isteka zaliha iskazana novčana vrijednost u kuni, a potom se novčane vrijednosti na SIM kartici tiskaju u euru.

U slučajevima kupnje kartice za javne telefonske govornice, koje su stavljene u prodaju prije dana uvođenja eura, potrošaču se izdaje račun te je u tom slučaju dovoljno dvojno iskazati iznos na računu. Iste je moguće koristiti do isteka zaliha.

Međutim, dvojna cijena se iskazuje kao i za ostalu robu, odnosno cijena može biti navedena na etiketi, privjesnici, naljepnici, na polici ispred, ispod ili pokraj SIM kartice, a iznimno i iznad SIM kartice na način da ne postoji mogućnost zamjene te oznake s oznakom cijene robe koja se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Obveza dvojnog iskazivanja cijena primjenjuje se i na prodaju putem interneta i izvan poslovnih prostorija prilikom čega je također potrebno dvojno iskazati cijenu.

Tekstualne (SMS) poruke

Vrijednost i iznos koji se navodi u tekstualnim (SMS) porukama kao obavijest (informacija) na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta nije potrebno dvojno iskazati.

Međutim, spomenuta iznimka se ne odnosi na tekstualne (SMS) poruke koje će rezultirati naplatom (npr. zaprimljene tekstualne poruke u inozemstvu od mobilnog operatora kojima su korisnici obaviješteni da su u roamingu te o cijenama koje se koriste za usluge u inozemstvu u pojedinoj tarifi).