Uvođenje eura u RH
19. srpnja, 2022

Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga

Način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja (započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te traje zaključno do 31.12.2023.), poslovni subjekti moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u euru i u kuni. Predlažemo dvojno iskazivanje na način da je cijena u euru primarna (na lijevoj strani, ili iznad), a u kuni sekundarna (na desnoj strani ili ispod).

Poslovni subjekt može koristiti jednu etiketu tijekom cijelog razdoblja obveze dvojnog iskazivanja cijena, a može istu i mijenjati, uz uvjet poštivanja obveze dvojnog iskazivanja cijena. Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno, vidljivo, lako čitljivo i razumljivo iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu, odnosno na koju uslugu cijena odnosi.

Na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga morat će biti istaknut i fiksni tečaj konverzije. Fiksni tečaj konverzije nužno je istaknuti i na internetskim stranicama te na samonaplatnim uređajima na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način, a putem telefonske prodaje isti treba biti jasno komuniciran.

Tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja (od 5.9.2022. do 31.12.2023.) fiksni tečaj konverzije prikazuje se uvijek na isti način, npr.: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu, osim u slučajevima propisanim Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere roba i usluga.

Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlažemo koristiti oznaku EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka (primjerice iznos od 30 EUR ili 30 €).*

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno uvažavajući obveze o dvojnom iskazivanju, a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere roba i usluga.

Niže su dani primjeri kako poslovni subjekt može dvojno iskazati cijenu.

Način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga u poslovnim prostorijama i putem internet trgovine

Dvojno istaknute cijene obvezno je prikazati na oznakama s nazivom robe i to:

 • na samoj robi (primjerice privjesnice, naljepnice)
 • na polici na regalnoj etiketi s nazivom robe

Napomena: U slučajevima kada privjesnica/etiketa sadrži podatke u drugim valutama, dozvoljeno je isticanje više valuta (osim kune i eura) na etiketi, uz uvjet da obveza dvojnog iskazivanja cijena (u kuni i euru) bude zadovoljena tijekom čitavog razdoblja obveze dvojnog iskazivanja, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Kada je riječ o prodaji putem interneta, obveza dvojnog iskazivanja obuhvaća sljedeće:

 • cijene na početnoj stranici, ali samo u slučaju ako je već na početnoj stranici istaknut određeni proizvod koji se potrošaču nudi po određenoj cijeni, a koju klikom na taj proizvod potrošač može naručiti (odnosno, spremiti u košaricu),
 • prilikom prikaza sugeriranih proizvoda, budući da se na navedeni način potrošaču nudi i sugerira kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačevog odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala/robe,
 • ukupan iznos košarice,
 • ukupan iznos pri završetku kupovine (iznos koji će potrošač trebati platiti),
 • ukupan iznos na potvrdi narudžbe,
 • ukupan iznos na računu.

Iskazivanje cijena usluga (cjenik)

Kada je riječ o dvojnom iskazivanju cijena za usluge, poslovni subjekt mora cijenu u euru i u kuni istaknuti jasno, vidljivo, čitljivo i nedvosmisleno na cjenicima koji su potrošačima lako dostupni na prodajnim mjestima, odnosno u poslovnim prostorijama, na internetskim stranicama trgovine, na samonaplatnim uređajima. Putem telefonske prodaje, potrebno je jasno komunicirati dvojne cijene za usluge.

Ako poslovni subjekt, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti primjerice u:

 • katalogu usluga s cijenama
 • posebnim brošurama ili prospektima s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama.

Ugostitelji su obvezni dvojno iskazati cijene uz prikaz fiksnog tečaja konverzije u razdoblju 5.9.2022.-31.12.2023.

Primjeri iskazivanja cijena usluga na cjeniku:

Napomena: Prilikom posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i slično), poslovni subjekti nisu u obvezi prekrižiti cijenu kako je navedeno gore u predmetnim Smjernicama, odnosno dovoljno je istaknuti najnižu cijenu koju je poslovni subjekt primjenjivao u razdoblju zadnjih 30 dana od početka posebnog oblika prodaje i sniženu cijenu sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga izvan poslovnih prostorija i putem telefona

Kada je riječ o prodaji izvan poslovnih prostorija ili putem telefona poslovni subjekt dvojnu cijenu mora iskazati:

 • u obavijestima koje se potrošaču dostavljaju prije sklapanja ugovora u slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija te
 • u ponudi koju poslovni subjekt dostavlja potrošaču na trajnom mediju nakon ponude koju je potrošaču dao putem telefona.

VAŽNO! Maloprodajna cijena proizvoda iskazana u euru i kuni čini sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog putem interneta ili telefona.

Primjerice, u slučaju prodaje proizvoda na svečanim večerama koje poslovni subjekt održava izvan svojih poslovnih prostorija, dvojna cijena mora biti iskazana u prethodnoj obavijesti koju poslovni subjekt daje potrošaču u pisanom obliku (na papiru) tijekom te večere, a koja će nakon sklapanja ugovora postati sastavni dio istog.

Način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti

Poslovni subjekti moraju dvojno iskazati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti i tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice na tiskanim letcima i katalozima, TV oglasima, oglasnim panoima tzv. billboard, društvenim mrežama, internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima), a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Fiksni tečaj konverzije potrebno je prikazati tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti na jednom mjestu, odnosno nije potrebno iskazati uz svaku robu ili uslugu. Primjerice, u slučaju letka na dnu letka, u slučaju kataloga na početnoj stranici kataloga, u slučaju TV oglašavanja na dnu ili vrhu ekrana i slično.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga ne odnosi se na oglašavanje putem radijskih programa te na glasovne poruke putem ostalih oblika oglašavanja, primjerice TV oglasa gdje se informacije o cijeni prenose slušno tzv. „voice over“.