17. ožujka, 2022

Dana jamstva – moraju li ih mala i mikro poduzeća uzeti u obzir u godišnjem izvješću?

Svako poduzeće, pa tako i mala i mikro poduzeća, prilikom sastavljanja financijskih izvještaja treba uzeti u obzir potencijalne obveze. Što su potencijalne obveze, kada i kako ih treba evidentirati i objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje?

Definicija potencijalne obveze data je u MRS-u 37, a odnosi se na:

  • moguće obveze koje proizlaze iz prošlih događaja i čije se postojanje može potvrditi samo pojavom ili odsutnošću jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom subjekta, ili
  • tekuća obveza koja proizlazi iz prošlih događaja, ali nije priznata jer nije vjerojatno da će za podmirenje obveze biti potreban odljev resursa koji sadrže ekonomske koristi i/ili iznos obveze ne može se pouzdano izmjeriti.

Kao što naziv govori, radi se o potencijalnim obvezama, odnosno o dugovanjima koja još nisu postala stvarni dugovi tvrtke, ali to mogu postati ako se ispune određeni uvjeti.

Primjer potencijalne obveze koja je kod nas vjerojatno najčešća je jamstvo, odnosno vlasnik tvrtke, sestre ili druge tvrtke podiže kredit kod banke, a naša tvrtka je jamac. Sve dok tvrtka zajmoprimac svoje obveze ispunjava na vrijeme, naša tvrtka s tim nema problema i za nas je to samo potencijalna obveza. U tom slučaju ove podatke ne unosimo u bilancu društva i isti nisu vidljivi iz poslovnih knjiga naše tvrtke. Bez obzira na to što se navedeni podaci ne unose u bilancu, prije izrade godišnjeg obračuna knjigovođa se treba upoznati s podacima o tome je li društvo jamac ili je svoju imovinu založilo kao kolateral. Ako zajmoprimac iz našeg primjera ne ispuni svoje obveze po kreditu kod poslovne banke, tada ta obveza prelazi na našu tvrtku, što dovodi do odljeva novca, a može utjecati na likvidnost tvrtke, što je vrlo važan podatak o našoj tvrtki za banke ili potencijalne investitore. U ovoj situaciji iz poslovnih knjiga bi bilo vidljivo da je društvo jamac drugog društva i koje su još potencijalne obveze po tom osnovu.

Sve pravne osobe koje posluju u RH u svrhu ostvarivanja dobiti, uključujući mala i mikro poduzeća, dužne su dostaviti financijska izvješća, a kao obvezni dio izvještaja sastavljaju se Bilješke uz financijske izvještaje. Bilješke uz financijske izvještaje, između ostalih stavki propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji RH, trebaju sadržavati podatke o ukupnom iznosu svih financijskih obveza, garancija ili potencijalnih obveza koje nisu uključene u bilancu. Zakon o računovodstvu i reviziji RH, osim obveza pravnih osoba u bilanci, propisuje i obvezu uključivanja u glavnu knjigu izvanbilančnih poslova određenih poslovnih događaja koji u trenutku nastanka ne utječu na promjene u Bilanca stanja i račun dobiti i gubitka, korištenje tuđe imovine, buduće potencijalne obveze i kontrola određenih poslovnih pothvata i informacija.