Benificirani radni staž
7. lipnja, 2023

Benificirani radni staž

Radnici odnosno osiguranici s osnove radnog odnosa ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem u skladu sa odredbama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar.nov.br.115/18, 34/21). Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise.

Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci rada priznaje 14, 15, 16 i 18 mjeseci staža osiguranja u ovisnosti o poslovima na kojima je osoba zaposlena. U svrhu ostvarivanja prava na staž osiguranja s povećanim trajanjem, plaćaju se dodatni doprinosi po stopama uređenim Zakonom o doprinosima.

Navedenim Zakonom uređen je i postupak i vođenje evidencija o radnim mjestima i zanimanjima odnosno osiguranicima kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem te nadzor financiranje i prekršajne odredbe.

Poslodavac je dužan u rokovima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju prijaviti HZMO-u početak, promjenu i prestanak rada osiguranika koji rade na radnim mjestima za koje se prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem računa staž osiguranja s povećanim trajanjem.  

Prema odredbama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem to se pravo odnosi na osobe:

 • zaposlene na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima,
 • kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkciji organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla,
 • s invaliditetom kojima se smatraju osobe oboljele od distrofije, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepe osobe, gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva, osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobe s Downovim sindromom.

Uvjeti pod kojima se ostvaruje pravo na benificirani staž

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju radnici koji su zaposleni u punom radnom vremenu ili rade skraćenom radnom vremenu, koje se prema općem propisu kojim se uređuju radni odnosi i kolektivnom ugovoru smatra kao zaposlenje s punim radnim vremenom.

Iz navedene odredbe proizlazi da umirovljenici koji su zaposleni u skladu s odredbom 99 Zakona o mirovinskom osiguranju na najviše polovinu vremena, ne ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Iznimno se staž osiguranja s povećanim trajanjem osobama s invaliditetom priznaje u zaposlenju u polovini radnog vremena.

Radna mjesta kojima se staž osiguranja računa benificirani staž

Što se tiče radnih mjesta kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, to su radna mjesta u:

željezarama, ljevaonicama, proizvodnji stakla, pomorskoj brodogradnji, proizvodnji nafte, proizvodnji kompleksnih dušično-fosforno-kalijevih (NPK) umjetnih gnojiva, proizvodnji građevnog materijala, građevinarstvu, geološkim i rudarskim istraživanjima, prometu,  komunalnoj djelatnosti, šumarstvu, pomorskom ribarstvu, tekstilnoj industriji, poslovima montaže industrijskih postrojenja, proizvodnji kamene vune i kamenolomu.

Zanimanja na kojima se računa benificirani staž

U nastavku navodim zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem:

 1. plesač klasičnog baleta, plesač suvremenog plesa, baletni majstor
 2. operni pjevač – solist
 3. plesač – pjevač u profesionalnim ansamblima narodnih plesova
 4. pilot aviona i pilot helikoptera
 5. nastavnik motornog letenja i zrakoplovnog jedriličarstva
 6. nastavnik padobranstva
 7. radiotelegrafist (letač), navigator leta i zrakoplovni mehaničar (letač)
 8. ronilac, ronilac spužvi i koralja i nastavnik ronjenja
 9. dimnjačar i dimnjačar majstor (čišćenje visokih tvorničkih dimnjaka)
 10. kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za oblasnu nadzornu kontrolu, kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za oblasnu proceduralnu kontrolu, kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za prilaznu nadzornu kontrolu i kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za proceduralnu nadzornu kontrolu
 11. kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za aerodromsku vizualnu kontrolu i kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za aerodromsku instrumentalnu kontrolu
 12. voditelj kabinske posade zrakoplova
 13. član kabinske posade zrakoplova.

Obračunavanje plaće i doprinosa

Osnovice i stope po kojima se plaća dodatni doprinos za financiranje staža osiguranja s povećanim trajanjem uređeno je Zakonom o doprinosima. Obveznik doprinosa te njegova obračunavanja i plaćanje je poslodavac.

Osnovica na koju se obračunava doprinos je plaća koju poslodavac isplaćuje radniku za ostvareni rad, u određenom mjesecu u skladu s ugovorom o radu, pravilnikom o  radu, kolektivnim ugovorom i drugim internim aktima poslodavca.

Obračun plaće za radnika sa doprinosom na staž osiguranja s povećanim trajanjem:

Bruto plaća 1.592,67
1 stup 238,90
2 stup 79,63
Dohodak 1.274,14
Osobni odbitak 530,90
Porezna osnovica 743,24
Porez 20% 148,65
Prirez 18% 26,76
Ukupno porez + prirez 175,40
Neto 1.098,73
Zdravstveno 262,79
Doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem1 stup 3,61%57,50
2 stup 1,25%19,91
Ukupan trošak poslodavca 1.932,86

Obračun plaće za radnika koji se prvi puta zapošljava – staž osiguranja s povećanim trajanjem računa se za 12 mjeseci 14 mjeseci:

Bruto plaća 1.592,67
1 stup 238,9
2 stup 79,63
Dohodak 1.274,14
Osobni odbitak 530,9
Porezna osnovica 743,24
Porez 20% 148,65
Prirez 18% 26,76
Ukupno porez + prirez 175,4
Neto 1.098,73
Zdravstveno 0
Doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem1 stup 3,61%57,5
2 stup 1,25%19,91
Ukupan trošak poslodavca 1.670,08

Prekršaje odredbe

Za nepridržavanje odredaba Zakona propisane su prekršajne kazne u slučaju:

 • ako se ne omogući uvid u dokumentaciju radi provjere podataka o osiguranicima i radnim mjestima odnosno zanimanjima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
 • ako se prijavi početak, promjenu odnosno prestanak rada osiguranika na radnim mjesta odnosno zanimanjima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem odnosno osiguranika – osobe s invaliditetom, u propisanim rokovima.