26. January, 2022

ZAVRŠNI RAČUN

Završni račun je set finansijskih izveštaja o poslovanju firme u prethodnoj godini, koji podnose sva pravna lica i preduzetnici koji su u obavezi da vode dvojno knjigovodstvo.

Zakonom o računovodstvu, Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica se uređuje dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja.

Finansijski iskazi se sastavljaju po MRS, odnosno po MSFI standardima i sadrže:

– iskaz o finansijskoj poziciji – bilans stanja;

– iskaz o ukupnom rezultatu -bilans uspjeha;

– iskaz o novčanim tokovima;

– iskaz o promjenama na kapitalu;

– napomene uz finansijske iskaze;

Uz ove finansijske izveštaje, izrada završnog računa podrazumeva i izradu obračuna poreza na dobit za pravna i fizička lica na propisanim obrascima.

Pravno lice dužno je da pripremi godišnje finansijske iskaze i konsolidovane iskaze sa stanjem na dan 31.decembar poslovne godine, odnosno na dan registracije statusnih promjena (spajanje, pripajanje, podjela) i na dan donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji pravnog lica. Mikro i mala pravna lica dužna su da Poreskoj upravi dostave bilans stanja, bilans uspjeha, pojednostavljene napomene i statistički aneks. Veliko pravno lice, srednje pravno lice i pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na regulisanom tržištu, dužno je da sastavlja  I godišnji izvještaj menadžmenta i  konsolidovani izvještaj menadžmenta.Finansijski izvještaji i izvještaj menadžmenta dostavljaju se u pisanom i elektronskom obliku najkasnije do 31. marta tekuće, za prethodnu godinu,dok se konsolidovani finansijski izvještaji i konsolidovani izvještaj menadžmenta u pisanom i elektronskom obliku dostavljaju Poreskoj upravi najkasnije do 31. maja tekuće, za prethodnu godinu.

Osim ispunjenja zakonske obaveza u vidu izrade finansijskog izveštaja, završni račun prikazuje krajnju sliku poslovanja preduzeća koji su za su važni za ostvarivanja prava na dobijanje kredita, lizinga, donacija, kao i učešća na tenderima.  Iz njega se vidi kolika je dobit firme u posmatranoj godini.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na info mail: info.pg@unija.com