Pojačana kontorla poreske inspekcije
6. June, 2024

Kontrola poreske inspekcije od sjutra pojačana

Od sjutra je najavljena pojačana kontrola poreske inspekcije u cilju postizanja regularnosti poslovanja poreskih obveznika. Poseban akcenat će biti na ugostiteljsku i turističku djelatnost. Kontrola poreske inspekcije će se vršiti na cijeloj teritoriji Crne Gore, u cilju provjere opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, izdavanja računa, uplata pazara i prijave radnika.

Kontrola poreske inspekcije za sezonske aktivnosti i plaže

Posebna pažnja će biti usmjerena na kontrole kod lica koja sezonski obavljaju djelatnost na “otvorenom” prostoru, kao što su:

  • plažni barovi i izdavaoci plažnog mobilijara,
  • izdavaoci smještaja,
  • tezge,
  • turistički prevoz brodom,
  • rafting.

Takođe, vršiće se i provjere zakupaca plaža, budući da je uočena pojava da isti izdaju plaže u podzakup trećim licima i ne prijavljuju prihod po tom osnovu. Podzakupci na tom prostoru obavljaju neregistrovanu djelatnost, poput izdavanja plažnog mobilijara, opreme i rekvizita za sportske i rekreativne djelatnosti.

Planirane su ciljane kontrole poreskih obveznika kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji. Ovo se odnosi i na one za koje je poreski organ bio u saznanju da ne evidentiraju promet, ne obračunavaju ili nepravilno obračunavaju PDV, kao i na one koji ne izdaju račune korisnicima usluga.

Inspekcijski nadzori zasnivaće se na procjeni rizika. Stoga će odabir predmeta za kontrolu biti baziran na odgovarajućoj predinspekcijskoj analizi dobijenoj na osnovu podataka iz informacionog sistema. Analiza će uključivati podatke o poreskim obveznicima kod kojih su tokom prethodnih godina utvrđeni prekršaji, kao i druge podatke dobijene na osnovu neposrednih saznanja od trećih lica. Za sve obveznike kod kojih se utvrdi neregularno poslovanje, poreski inspektori će primjenjivati propisane kaznene mjere. Kaznene mjere će uključivati izricanje prekršajnih naloga, privremenu zabranu obavljanja djelatnosti i zatvaranje objekata. Poreska uprava će pri tome poštovati osnovne principe rada – neselktivnost i nultu stopu tolerancije za sivu ekonomiju.

Statistika provjera i prekršaja

U periodu od početka do kraja maja tekuće godine, poreski inspektori su izvršili 289 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika. Utvrđene su nepravilnosti kod 18 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 29 prekršajnih naloga. Ukupno su izrečene novčane kazne u iznosu od 119.330 eura, od čega je naplaćeno 43.511 eura. Naplata po osnovu novčanih kazni, odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od 8 dana (umanjene za trećinu shodno Zakonu o prekršajima).
U skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o poreskoj administraciji, u izvještajnom periodu su kod 18 poreskih obveznika preduzete mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Savjeti i prijave poreskih nepravilnosti

Još jednom podsjećamo poreske obveznike na neophodnost poštovanja poreskih propisa sa kojima se mogu upoznati u svakodnevnoj komunikaciji sa službenicima Poreske uprave,slanjem upita na e-mail adresu poreskauprava@tax.gov.me radi dobijanja detaljnih odgovora sa pregledom poreskih propisa u ovoj oblasti.
Takođe, građani, kao i do sada, sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj telefona 19707.

Izvor: biznis.cg