15. prosinca, 2021

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Neovisno o trajanju poslovne godine poduzeća, poslodavac je dužan u zadnjem mjesecu kalendarske godine za svoje zaposlenike izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Obveza izračuna godišnjeg poreza na dohodak proizlazi iz članka 47. Zakona o porezu na dohodak, koji definira obvezu poslodavca da zaposlenicima koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada izvrši godišnji obračun poreza na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan. Stoga, nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito te je porez uplaćen u većem iznosu. Odnosno, poslodavac je dužan napraviti godišnji obraču poreza u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna zaposlenik ostvario razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice.

Nadalje, Pravilnik o porezu na dohodak, propisuje da poslodavac sastavlja godišnji obračun poreza iz plaća za svakog zaposlenika ukoliko su kumulativno ispunjeni uvjeti:

  • zaposlenici su tijekom cijele kalendarske godine bili u radnom odnosu kod istog poslodavca. Ako poslodavac isplaćuje plaću u tekućem mjesecu, tada može napraviti godišnji obračun poreza i za zaposlenika s kojim je započeo radni odnos od 1. siječnja nadalje, ukoliko se radi o prvom zaposlenju, odnosno ukoliko poslodavac ima saznanja da radnik tijekom mjeseca siječnja neće primiti plaću prethodnog poslodavca ukoliko je bio u radnom odnosu;
  • u tekućoj godini zaposlenik nije mijenjao prebivalište/stalno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza. U slučajevima kada tijekom godine dođe do promjene stope prireza u mjestu prebivališta, odnosno boravišta, tada se zaposlenicima koji zadovoljavaju prvi uvjet godišnje obveze prireza utvrđuje primjenom prosječne godišnje stope prireza.

Godišnja obveza poreza na dohodak utvrđuje se na način da iznos ukupno ostvarenih bruto plaća i ostalih oporezivih primitaka isplaćenih u 2021. godini umanjimo za ukupno obračunate doprinose iz plaće te ukupni godišnji odbitak zaposelnika. Ukupni iznos godišnjeg osobnog odbitka priznaje se isključivo temeljem podataka iskazanih na poreznoj kartici vodeći pri tome računa o eventualnim promjenama osobnog odbitka, invalidnosti i slično, kao i o razdoblju na koje se olakšica odnosi.  Godišnja obveza poreza po godišnjem obračunu utvrđuje se primjenom propisanih poreznih stopa na utvrđenu godišnju osnovicu koje za 2021. godinu iznose:

Usporedbom izračunatog poreza i prireza na godišnju poreznu osnovicu i uplaćenog iznosa poreza i prireza tijekom godine, utvrđujemo ostvaruje li zaposlenik pravo na povrat više uplaćenog poreza ili je obvezan izvršiti uplatu razlike za manje uplaćeni iznos poreza i prireza.

Utvrđenu razliku po godišnjem obračunu poreza u JOPPD obrascu prijavljujemo pod oznakom primitka/obveze doprinosa 0406 – Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada.

Bitno je napomenuti, ukoliko zaposlenik nije imao na poreznoj kartici iskazan podatak temeljem kojeg ostvaruje pravo na povećani osobni odbitak ili smanjenje porezne osnovice, pravo na povrat zaposlenik može ostvariti putem obrasca ZPP-DOH. Obrazac se podnosi Poreznoj upravi do kraja veljače 2022. godine. Obrazac se može se predati i elektronskim putem ili u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno boravištu.