20. February, 2024

Vodič o transfernim cijenama- Šta su i kako nastaju

Šta su transferne cijene

Transferne cijene (TC) su ključni element u oporezivanju dobiti, posebno u kontekstu transakcija između povezanih lica. Osnovna ideja iza transfernih cijena je pretpostavka da će povezane kompanije oblikovati poslovne modele i određivati cijene koje mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit. Ovaj pristup izaziva određeni stepen skepticizma kod poreznih organa, što je rezultiralo uvođenjem odredbi u poreske regulative. One zahtijevaju od obveznika poreza na dobit da dokumentuju transakcije sa povezanim licima i dokažu da su te transakcije u skladu sa tržišnim uvjetima ili da ih koriguju na tržišnoj osnovi.

Glavni cilj ovih mjera je osigurati da subjekti plaćaju isti iznos poreza na dobit kao da su poslovali sa nepovezanim subjektima.

Pravilnik o transfernim cijenama

Federacija Bosne i Hercegovine, uskladila je svoje porezne propise sa preporukama i smjernicama OECD-a o transfernim cijenama. To je postignuto putem Zakona o porezu na dobiti  i Pravilnika o transfernim cijenama, čime su u potpunosti implementirana pravila i smjernice.

Pravilnik o transfernim cijenama zahtijeva da se svaka transakcija sa povezanim licima testira prema principu “van dohvata ruke”. Također, obvezuje porezne obveznike na:

  • Pripremu i posjedovanje dokumentacije o transfernim cijenama.
  • Prijavu povezanih transakcija putem propisanih obrazaca.
  • Korekciju oporezive dobiti u Poreznom bilansu.

Na koga se odnose transferne cijene

Svaki obveznik poreza na dobit koji sudjeluje u bilo kojoj transakciji sa povezanim licem mora utvrditi svoju oporezivu dobit u skladu sa principom “van dohvata ruke” (princip nepristrane transakcije). To motivira i obvezuju porezne obveznike da samostalno pregledaju i testiraju transferne cijene te izvrše eventualne korekcije u Poreznom bilansu. Nedostatak dokumentacije o transfernim cijenama izlaže privredna društva poreznom riziku od retroaktivnog obračuna poreza, što može rezultirati različitim sankcijama.

Rizici transfernih cijena

Rizici transfernih cijena nisu isti za male i velike subjekte. Pored činjenice da mogu rezultirati različitim dodatnim poreznim obavezama, moguća je i varijacija u pristupu poreznih inspektora tijekom nadzora. Nadalje, nadzor nad povezanim transakcijama razlikuje se između javnih preduzeća i privatnog sektora, te unutar različitih industrija. Različite karakteristike transakcija također utječu na percepciju rizika, kao što su jednokratne transakcije nasuprot kontinuiranom prometu, vrsta robe/usluga, i drugi aspekti.

Najčešće greške u oblasti transfernih cijena

Greške vezane za transferne cijene najlakše je klasificirati kroz niz koraka ili oblasti koje se analiziraju prilikom inspekcijskog nadzora, a obuhvataju sljedeće:

1. Identifikacija povezanih lica,

2. Identifikacija povezanih transakcija,

3. Analiza uporedivosti,

4. Kontrola pravilnog izbora metode,

5. Benchmark analiza,

6. Kontrola povezanih obrazaca.

Jedna od uobičajenih grešaka koje obveznici čine jest nepotpuna i neadekvatna identifikacija povezanih subjekata. Prema članu 44 stav (3) Zakona o porezu na dobit, pojam povezana lica podrazumijeva „bilo koja dva lica ukoliko jedno lice djeluje ili će vjerojatno djelovati u skladu sa smjernicama, zahtjevima, prijedlozima ili željama drugog lica ili ukoliko oba djeluju ili će vjerojatno djelovati u skladu sa smjernicama, zahtjevima, prijedlozima ili željama trećeg lica, bez obzira na to jesu li te smjernice, zahtjevi, prijedlozi ili želje saopćeni“.

Zaključak o transfernim cijenama

Na kraju možemo zaključiti da transferne cijene igraju ključnu ulogu u oporezivanju dobiti, posebno kada su u pitanju transakcije između povezanih subjekata. Porezni propisi Federacije Bosne i Hercegovine usklađeni su sa preporukama OECD-a, a obveznicima poreza na dobit nametnute su obaveze u vezi sa dokumentacijom, prijavom i korekcijom oporezive dobiti.

Nedostatak pravilne dokumentacije može rezultirati rizikom od retroaktivnog obračuna poreza i sankcija. Greške vezane za transferne cijene često proizlaze iz nepotpune identifikacije povezanih subjekata, što može dovesti do ozbiljnih problema tijekom inspekcijskog nadzora. Ključno je za obveznike poreza na dobit pažljivo pristupiti svakom koraku u procesu upravljanja transfernim cijenama kako bi se izbjegle potencijalne greške i njihove posljedice.

Unija Smart Accounting je na raspolaganju da Vam obezbijedi sve potrebne informacije i usluge, kako biste uvijek poslovali u skladu sa propisima. Posvećeni smo pružanju visokokvalitetnih savjetodavnih usluga.