21. January, 2017

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja

Poreskim potraživanjem smatraju se sva poreska i neporeska potraživanja poreskog dužnika nastala na osnovu: 1) poreza na dobit pravnih lica; 2) poreza na dohodak fiziĉkih lica; 3) poreza na dodatu vrijednost; 4) doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje; 5) doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; 6) doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti; 7) doprinosa Fondu rada; 8) koncesionih naknada i 9) poreza na promet nepokretnosti.

Reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika obuhvata: 1) odlaganje plaćanja poreskog potraživanja u najviše 60 jednakih mjesečnih rata; 2) otpis kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem; 3) jednokratnu uplatu od 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja.
Minimalni iznos rate je od 50 do 1000 eura zavisno od vrste i veličine poreskog dužnika.