19. September, 2016

Zakon o poreskoj administraciji: izmene

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da su isti, u skladu sa članom 33 Zakona o poreskoj administraciji, dužni da o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Zbog nepoštovanja navedene zakonske odredbe primjenjivaće se kaznene mjere propisane članom 105 istog Zakona, koji predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniti poreski obveznik – pravno lice, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura poreski obveznik – preduzetnik, prema obveznicima koji ne obavijeste poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

U vezi sa navedenim, Poreska uprava poziva sve poreske obveznike da kroz JPR obrazac u najkraćem roku prijave nastale izmjene registracionih podataka, uključujući adresu sjedišta obavljanja djelatnosti i broj kontakt telefona.