27. March, 2018

Usklađivanje prihoda i rashoda za obračun poreza na dobit

Osnovicu poreza na dobit predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika. Za utvđivanje oporezive dobiti prihodi se priznaju u iznosima utvđenim bilansom uspjeha, tako što se prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica izuzimaju iz poreske osnovice primaoca, ako je njihov isplatilac obveznik poreza po ovom zakonu. Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspjeha, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, izuzev sledećih troškova:

  1. troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;
  2. troškovi koji se ne mogu dokumentovati;
  3. kamate za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose;
  4. kamate isplaćene nerezidentima, ako su plaćene po stopi višoj od uobičajene komercijalne stope;
  5. administrativni troškovi plaćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali;
  6. primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti;
  7.  novčane kazne i penali;
  8.  ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja kod lica kojima se istovremeno duguje;
  9. prilozi dati političkim organizacijama.
Za oporezivu dobit 2017.godinu prema članu 11a Zakona o porezu na dobit, troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, priznaju se kao rashod u poreske svrhe u periodu kad je izvršena njihova isplata.