11. August, 2020

Upotreba pečata više nije obavezna u Crnoj Gori

Nova izmjena u Zakonu o privrednim društvima predviđa da privredna društva nijesu dužna da koriste pečat u poslovanju.

Kako zakonska regulativa još uvijek nije usaglašena, preporučujemo dalju upotrebu pečata na računima izdatim poreskim obveznicima i drugim licima, jer pomenuti Zakon i pečat i dalje navodi kao obavezni element računa na osnovu kojeg poreski obveznik smije odbiti ulazni PDV na primljenim fakturama.

Privredna društva koja posluju elektronskim putem dužna su da koriste elektronski pečat.