23. February, 2018

Prijava poreza na dobit za 2017.godinu do 31.03.2018.

Poreski obveznici dužni su da u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, prijavu poreza na dobit za 2017. godinu dostave poreskom organu najkasnije do 31. marta 2018. godine. Takođe, u skladu sa gore navedenim propisima prijavu je moguće dostaviti isključivo u elektronskom obliku putem Portala Poreske uprave, za šta je neophodno posjedovanje elektronskog sertifikata.

Pravno lice koje obračunati porez na dobit uplati u roku utvrđenom ovim zakonom može ostvariti pravo na umanjenje poreske obaveze. Poreska obaveza se umanjuje za 6% od obračunatog i uplaćenog poreza na dobit.

Ovo pravo ostvaruje se na osnovu zahtjeva pravnog lica koji se podnosi nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze. O zahtjevu nadležni poreski organ odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.