Plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom
1. February, 2024

Plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Prema članu 22 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (“Sl. list Crne Gore”, br. 49/08, 73/10 i 39/11 i 55/16) osnovica za obračun posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom je prosječna mjesečna zarada u Crnoj Gori ostvarena u godini koja prethodi plaćanju doprinosa. Uprava za statistiku Crne Gore je saopštenjem broj 11/2024 od 30.01.2024. godine, objavila podatak o prosječnoj mjesečnoj bruto zaradi u 2023. godini, koja iznosi 987 eura, koji iznos ujedno predstavlja osnovicu za obračun posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom koji se plaća prilikom isplate zarada u 2024. godini.

U vezi sa plaćanjem posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom,  podsjećamo:

  1. Poslodavac koji ima obavezu da zaposli lice sa invaliditetom prema članu 21 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (“Sl. list Crne Gore”, br. 49/08, 73/10, 39/11, 55/16), a nema zaposlenih lica sa invaliditetom, plaća posebni doprinos u visini od 20% od prosječne mjesečne bruto zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja prethodi plaćanju doprinosa,  što iznosi 197,40 eura, za svako lice sa invaliditetom koje nije zaposlio.

Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, dok poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih treba da ima najmanje 5% lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

  1. Poslodavac koji ima od 10 do 20 zaposlenih plaća posebni doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u iznosu od 5% od prosječne mjesečne zarade u prethodnoj godini, što iznosi 49,35 eura. Ukoliko poslodavac ima zaposlenih lica sa invaliditetom, nije dužan da plaća ovaj doprinos.
  1. Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih nije dužan da plaća posebni doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.