8. March, 2017

Plaćanje poreza na dobit za 2016.godinu

Pravno lice – poreski obveznik koji u propisanom roku (31.03.2017. godine) uplati obračunati porez na dobit, može ostvariti pravo na umanjenje poreske obaveze od 6%, u skladu sa članom 32a Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Poreski obveznik ostvaruje pravo na umanjenje poreske obaveze od 6% podnošenjem zahtjeva nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.
Poreski organ o zahtjevu poreskog obveznika odlučuje rješenjem i ukoliko su ispunjeni svi uslovi, vrši umanjenje poreske obaveze i povraćaj, odnosno preusmjer plaćenog poreza.
Poreski obveznik može sam da izvrši umanjenje poreske obaveze od 6% i da uplati preostali iznos poreza na dobit. I u ovom slučaju, zahtjev za umanjenje poreske obaveze podnosi se nadležnoj jedinici Poreske uprave, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.