18. November, 2016

Otpis sumnjivih potraživanja

U skladu sa novim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit “Službeni list Crne Gore, broj 55/2016”, od 17.8.2016. godine, za rashode priznaje se izvršeno ispravljanje (otpis vrijednosti) sumnjivih potraživanja ukoliko se ispune sledeći uslovi:

  • da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja bila prethodno uključena u prihode poreskog obveznika;
  • da je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo;
  • da poreski obveznik pruži dokaze da su ta potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom. S toga, nije potrebno da poreski obveznik čeka okončanje procesa parnice, već je dovoljno da je pokrenut postupak.
  • da je to potraživanje starije od 365 dana (nova tačka u stavu)

Ukoliko sumnjiva potraživanja koja su priznata kao rashod, a zatim naplaćena, uključuju se u prihode poreskog obveznika u momentu njihove naplate.