Opšti kolektivni ugovor
31. January, 2023

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR

Dana 30.12.2022. godine stupio je na snagu Opšti kolektivni ugovor, koji će se primjenjivati na sve poslodavce u Crnoj Gori, do usaglašavanja Granskih kolektivnih ugovora (rok je godinu dana) i Kolektivnih ugovora kod Poslodavca (rok je 6 mjeseci od usaglašavanja Granskog).

Opšti kolektivni ugovor donio je niz novina, a najvažnije su:

 1. U slučaju da radno vrijeme zaposlenog traje duže od ugovorenog radnog vremena (u daljem tekstu prekovremeni rad), trajanje tog rada ne može biti duže od 250 časova na godišnjem nivou.
 2. Zarada zaposlenog isplaćuje se najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec (član 8) .
 3. Koeficijenti složenosti poslova (član 11) – su u potpunosti izmijenjeni u odnosu na dosadašnje koeficijente. U skladu sa navedenim, neophodno je aneksirati sve postojeće ugovore o radu jer je Zakonom o radu u članu 31 propisano da Ugovor o radu mora da sadrži visinu koeficijenta, iznos osnovne zarade, osnove za uvećanje zarade, vrijeme isplate zarade i druga primanja zaposlenog.
 4. Ukoliko ugovor o radu ne sadrži ovaj bitan element, Zakonom o radu su propisane sledeće kazne: Novčana kazna u iznosu od 2.000€ do 20.000€ za pravno lice.
 5. Uvećanja zarade (član 15) – Propisana su i dva nova osnova: Osnovna zarada zaposlenog uvećava se po času najmanje:
  • 80% za rad nedjeljom (izuzetak prevoznici i hotelijeri)
  • 10% za dvokratni rad (izuzetak radna mjesta na kojima se radno vrijeme utvrđuje na osnovu fonda časova)
 6. Osnovna zarada zaposlenog uvećava se za svaku navršenu godinu radnog staža
 7. Sva uvećanja (noćni rad, rad za vrijeme praznika, prekovremeni rad, rad nedeljom i dvokratni rad) NE ULAZE u minimalnu zaradu.
 8. Zarada zaposlenog uvećava se za svaki čas proveden u pripravnosti u visini 10% cijene časa utvrđene prema osnovnoj zaradi tog zaposlenog.