2. November, 2017

Obaveza imenovanja revizorskog odbora

Usvajanje Zakona o reviziji u januaru 2017.godine obavezuje da u roku od 9 mjeseci odnosno do oktobra 2017.godine društva-subjekti od javnog interesa kao što su banke, osiguravajuća društva i velika pravna lica, zatim srednja pravna lica, investicioni fondovi, investiciona društva, dobrovoljni penzioni fondovi i druga društva predviđena članom 29.ovog Zakona imenuju Revizorski odbor od najmanje tri člana. Revizorski odbor imenuje skupština akcionarskog društva, odnosno nadležni organ određen statutom društva. Revizorski odbor prati postupak finansijskog izvještavanja, prati efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga, daje preporuke skupštini akcionarskog društva, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora, razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.