neradni dani u crnoj gori
29. April, 2024

Neradni dani u Crnoj Gori

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima Praznik rada se praznuje 1. i 2. maja, te su povodom ovog praznika neradna dva dana, i to: srijeda 1. maj i četvrtak 2. maj, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Veliki petak i Vaskrs i to: petak 3. maj, nedjelja 5. maj i ponedjeljak 6. maj.

Zakon o državnim i drugim praznicima propisuje:

(“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 027/07 od 17.05.2007, “Službeni list Crne Gore”, br.
036/13 od 26.07.2013, 145/21 od 31.12.2021, 003/23 od 10.01.2023, 030/23 od 17.03.2023)

Član 4
Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju
djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

Član 5
Privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti, ako priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad, mogu raditi u praznične dane.
Dozvolu za rad u praznične dane subjektima iz stava 1 ovoga člana izdaje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa kriterijumima i pravilima koje propiše.
Propis o kriterijumima i pravilima o izdavanju dozvole za rad iz stava 2 ovog člana donosi Ministarstvo, uz
prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove rada, reprezentativnih organizacija poslodavaca i sindikata.
Član 5a
Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo rada i socijalnog staranja preko nadležne inspekcije.
Privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti su dužni da u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti imaju dozvolu za rad u praznične dane iz člana 5 stav 2 ovog zakona.

Usljed nepoštovanja ovih zakonskih odredbi, propisana je novčana kazna.

Zakon o svetkovanju vjerskih praznika propisuje:

(“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 056/93 od 29.12.1993, 027/94 od 29.07.1994, Službeni list
Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010)

Član 1
Svetkovanje vjerskih praznika u Crnoj Gori, u skladu sa vjerskim kanonima, je slobodno.

Član 2
Preduzeće, ustanove, druga pravna lica, državni organi i preduzetnici obavezni su da zaposlenima, koji žele da svetkuju svoje vjerske praznike, daju plaćeno odsustvo za radne dane koji padaju u dane vjerskih praznika.
Zaposleni koji žele da svetkuju vjerske praznike dužni su da o tome obavijeste odgovorno lice, odnosno
preduzetnika najkasnije tri dana prije vjerskog praznika.

Član 3
Pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskih praznika, pripada:

  • pravoslavnima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Vaskrs (drugi dan) i krsna slava;
  • rimokatolicima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Uskrs (drugi dan) i Svi Sveti;
  • muslimanima za Ramazanski bajram (tri dana) i Kurbanski bajram (tri dana);
  • Jevrejima za Pashu (dva dana) i Jom Kipur (dva dana).

Član 4
Državni organi, organi lokalne samouprave, javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Crna Gora,
odnosno opština, obavezni su da u vrijeme vjerskih praznika iz člana 3 ovog zakona, obezbijede ostvarivanje svojih funkcija

Usljed nepoštovanja ovih zakonskih odredbi, propisana je novčana kazna.