24. April, 2018

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2017.

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Ministarstvo finansija donijelo je PRAVILNIK O USKLAĐIVANJU IZNOSA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA  ZA 2017. GODINU (“Službeni list Crne Gore”, br. 082/17 od 08.12.2017) te najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa, iznosi 52.308,00 € u 2017. godini. Povraćaj više plaćenih doprinosa vrši se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, na osnovu podataka o uplaćenim doprinosima koje je obveznik plaćanja doprinosa dostavio nadležnom poreskom organu.