27. March, 2018

Izmijenjeni uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja

Prema članu 43, Zakona o strancima (Sl.list RCG 12/2018) strancu se može izdati dozvola za privremeni boravak i dozvola za privremeni boravak i rad, ako:

 1. ima sredstva za izdržavanje;
 2. ima obezbijeđen smještaj;
 3. ima zdravstveno osiguranje;
 4. ima važeću stranu putnu ispravu ili ličnu kartu koju mu je izdao nadležni organ druge države, čiji rok važenja mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka na koji se odobrava boravak ili putnu ispravu za lice bez državljanstva;
 5. mu nije izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori;
 6. u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
 7. u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;
 8. ne postoje smetnje iz razloga nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja;
 9. priloži dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole.
Ukoliko stranac ispunjava gorenavedene uslove dužan je da priloži dokaze o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole (tačka 9, član 43):
 1. pisanu ponudu poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu;
 2. dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije;
 3. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti;
 4. izvod iz akta o sistematizaciji kod poslodavca.