15. February, 2022

IOPPO OBRAZAC: ROK ZA PODNOŠENJE

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, pravno lice koje je u 2021. godini vršilo plaćanje poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice, dužan je da nadležnom poreskom organu podnese izvještaj o tom plaćenom porezu po odbitku.

Obaveza podnošenja izvještaja o plaćenom porezu po odbitku propisana je u članu 29 stav 5 Zakona. Takođe, izvještaj o plaćenom porezu po odbitku podnosi se do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvještaj koji je pravno lice dužno da podnese, podnosi se na obrascu IOPPO, čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice.

Takođe, u skladu sa članom 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da se porez po odbitku plaća na prihod od:

  • dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju rezidentnim i nerezidentnim pravnim i fizičkim licima,
  • kamata, naknada za autorska prava i druga prava intelektualne svojine, kapitalnog dobitka, zakup pokretne i nepokretne imovine, naknada po osnovu konsultantskih usluga, usluga istraživanja tržišta i revizorskih usluga, koji se isplaćuju nerezidentnom pravnom licu,
  • prihoda po osnovu otkupa proizvoda koji su već upotrebljivani, poluproizvoda i poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od proizvođača koji je obveznik PDV-a, isplaćenih rezidentnim i nerezidentnim fizičkim licima,
  • prihoda za izvođenja sportskog, zabavnog, umjetničkog, estradnog ili sličnog programa u Crnoj Gori,  isplaćenih nerezidentnom pravnom licu.

Takođe, podsjećamo da je u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,  koji je stupio na snagu 31.12.2021. godine, definisano da obveznik koji do stupanja na snagu ovog zakona nije obračunao i uplatio doprinose na zdravstveno osiguranje, dužan je da u roku od 45 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, obračuna i uplati doprinose prema stopama koje su važile na dan obračuna tog doprinosa.