18. July, 2019

INSTRUKCIJA – NAČIN OBRAČUNA POSEBNOG DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (član 21 i 22), propisan je način obračuna posebnog doprinosa koji su poslodavci koji nisu zaposlili lica sa invaliditetom dužni da prilikom isplate zarade obračunaju i plate.

U zavisnosti od broja zaposlenih lica, način obračuna posebnog doprinosa je sljedeći:

  • Poslodavci koji imaju od 1 zaključno sa 10 zaposlenih lica, oslobođeni su obaveze obračuna i plaćanja posebnog doprinosa;
  • Poslodavci koji imaju od 11 zaključno sa 19 zaposlenih lica, a nemaju zaposlenih lica sa invaliditetom , dužni su platiti posebni doprinos koji iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade iz prethodne godine.Iznos posebnog doprinosa za isplate u 2019.godini, za ovu kategoriju poslodavaca je:
    766 (prosječna zarada u 2018.godini)  x 5% (stopa posebnog doprinosa) =  38,30 €  (iznos posebnog doprinosa);
  • Poslodavci koji imaju od 20 zaključno sa 50 zaposlenih lica, dužni su da zaposle najmanje jedno lice sa invaliditetom ili da plate posebni doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom koji iznosi 20% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine.
    Iznos posebnog doprinosa za isplate u 2019.godini, za ovu kategoriju poslodavaca je:
    766 (prosječna zarada u 2018.godini) x 20% (stopa posebnog doprinosa) = 153,20 € (iznos posebnog doprinosa);
  • Poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih lica, dužni su da zaposle najmanje 5% lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih lica ili da plate posebni doprinos za svako lice sa invaliditetom koje nisu zaposlili. Kada se procenat od 5% primijeni na ukupan broj zaposlenih lica i dobije se broj koji nije cijeli , vrijednost do 0,5% zaokružuje se na manji cijeli broj, dok se vrijednost koja iznosi 0,5%  i više , zaokružuje se na veći cijeli broj.

Primjer 1: Ukoliko poslodavac ima 66 zaposlenih lica, dužan je da zaposli ukupno 3 lica sa invaliditetom ( 66 zaposlenih lica  x 5 % = 3,3  pa se zaokružuje na manji cijeli broj = 3 ) ili da plati posebni doprinos u iznosu od:
766 (prosječna zarada u 2018.godini) X 20% (stopa posebnog doprinosa) X 3 (ukupan broj lica sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da zaposli)  = 459,60 € (iznos posebnog doprinosa);

Primjer 2: Ukoliko poslodavac ima 111 zaposlenih lica, dužan je da zaposli ukupno 6 lica sa invaliditetom (111 zaposlenih lica  x 5% = 5,55 pa se zaokružuje na veći cijeli broj = 6) ili da plati posebni doprinos u iznosu od:
766 (prosječna zarada u 2018.godini) X 20% (stopa posebnog doprinosa) X 6 (ukupan broj lica sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da zaposli) = 919,20 € ( iznos posebnog doprinosa).

Ukoliko poslodavac zapošljava lica sa invaliditetom, ali oni ne čine 5% od ukupnog broja zaposlenih lica , posebni doprinos se obračunava i plaća na razliku u broju lica sa  invaliditetom koje treba zaposliti i broja zaposlenih lica sa invaliditetom.

Obaveze plaćanja posebnog doprinosa oslobođene su organizacije, odnosno udruženja lica sa invaliditetom kada se pojavljuju kao poslodavci, kao i novoosnovani poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih lica,  za prve 2 godine rada.