19. September, 2016

Crna Gora dobija tri savjetovališta za zaštitu potrošača

U Crnoj Gori uskoro bi trebalo da budu otvorena tri savjetovališta za zaštitu potrošača – u Podgorici i po jedno za sjeverni i južni region, najavili su iz Ministasrtva ekonomije. U tom Vladinom resosu su pojasnili da bi se formiranjem savjetovališta stvorili i uslovi za kvalitetnije i efikasnije informisanje potrošača, savjetovanje i rješavanje potrošačkih problema zajedničkim aktivnostima državnih i lokalnih organa, kao i nevladinog sektora. Osim toga razvile bi se aktivnosti savjetovališta za ključne oblasti relevantne za potrošače, čime bi se znatno smanjio broj neriješenih potrošačkih prigovora i rasteretili administrativni i sudski postupci u kojima se rješavaju potrošački sporovi.

U Ministarstvu ekonomije isriču da se povoljnost uspostavljanja savjetovališta ogleda i u efikasnijem i jeftinijem rješavanju potrošačkih sporova.

Cilj je da se poboljša informisanost potrošača i pružanje savjeta, povećanim uključivanjem lokalne uprave u zaštitu potrošača, kao i stručnih savjetodavaca. Pored stručnih lica (pravnika), koji bi bili zaposleni u savjetovalištu, neophodno je obezbijediti prostorne uslove i tehničku opremu za rad, kao i posebnu info-liniju za prijave građana“, piše u planu. Direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović naveo je da će osnivanjem savjetovališta Crna Gora ispuniti obaveze iz Poglavlja 28 i kriterijum za njegovo zatvaranje, čime će pokazati ozbiljnost i dosljednost u zaštiti potrošača. „Osnivanjem savjetovališta potrošači će imati mjesto na kome će moći dobiti informacije ne samo od predstavnika NVO koji se bave zaštitom potrošača već i od svih institucionalnih službi koje vrše sprovođenje i kontrolu primjene propisa. To će biti i pouzdan indikator najčešćih problema i nejasnoća na osnovu kojih se u budućnosti mogu dopuniti, odnosno promijeniti propisi“,

On je naveo da lokalne samouprave treba da obezbijede kancelarije savjetovališta i na osnovu konkursa koji raspišu dodijele ih na korišćenje nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom potrošača.Zadatak opština je da kancelarije tehnički i resursno opreme obezbijede osoblje koje će voditi brigu o tehničkim detaljima i potrebama savjetovališta i vršiti stalni nadzor nad pravilnim korišćenjem dodijeljenih prostorija.

U kancelarijama savjetovališta potrošači će neposredno, telefonski ili mejlom moći da se informišu i dobiju savjet od referentnih pojedinaca i službi o svim pitanjima i nedoumicama, kako bi riješili spornu situaciju“, rekao je Rabrenović.

On smatra da se mogućnosti koje pruža savjetovalište neprekidno mogu dograđivati i unapređivati, kako bi potrošači bili adekvatno obaviješteni i bio smanjen nivo neriješenih prigovora. Prema njegovim riječima veliki problem predstavlja nivo informisanosti potrošača o njihovim pravima i mogućnostima koja im pružaju postojeći propisi.