13. април, 2022

Зошто да се довери пресметката на платите на Unija Smart Accounting?

Експертите за пресметка на платата во Унија, редовно ги следат сите измени во законите и прописите во Северна Македонија и платите на вашите вработени ги пресметуваат според нив.

Повеќе
15. март, 2022

Како различните продажни кампањи влијаат на билансите?

Приходите од продажба се оние кои произлегуваат од трансакциите со клиентите. Тие произлегуваат или од извршените услуги, со продажба на […]

Повеќе
10. март, 2022

Трансферни цени

Трансферните цени се цени кои се формираат во деловното работење помеѓу поврзаните страни. Трансакциите со поврзани лица претставуваат важен сегмент […]

Повеќе
3. март, 2022

ПРАВИЛНА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТАТА

Пресметувањето на платите веќе подолго време не е само пресметковна операција, туку сложен процес за кој мора да се грижи […]

Повеќе