Пресметка на БРУТО плата во 2022 година
(со најниска и највисока основица за придонесите)

Бруто плата

МКД
Вкупни придонеси од плата (28%)
Придонес за ПИО (18,8%)
Придонес за здравство (7,5%)
Придонес за професионално здравство (0,5%)
Придонес за вработување (1,2%)
Даночно намалување
Данок на личен доход

Нето Плата

РЕКАПИТУЛАР

Бруто плата
Придонеси
Данок на личен доход
Нето плата