13. април, 2023

Водење бизнис во Словенија

Успехот на бизнис идејата е под влијание на многу фактори, вклучително и средината во која одлучуваме да ги постигнеме нашите деловни цели. Големо влијание има културата на луѓето, нивните навики и начин на живот. Сите овие социо-демографски фактори тешко се мерат и оценуваат субјективно, без нумерички показатели кои би можеле поопипливо да го диктираат начинот на живот на луѓето во одреден регион. Правните рамки, даночните оптоварувања и бенефиции и другите државни регулативи кои го обликуваат начинот на водење бизнис во одредена земја се несомнено мерливи.

За Словенија

Словенија е транзитна земја, која припаѓа на подрачјето на Централна Европа. Како поранешна југословенска држава, Словенија сè уште ги негува врските со земјите од поранешната држава, кои обезбедуваат деловни можности за компании и поврзување со компании долж Јадранското Море. Словенија е исто така добро поврзана со другите земји од Централна Европа, бидејќи веќе е бунар – основана земја членка на ЕУ, таа активно учествува во обликувањето на (централно) европската политика.

Словенија стана независна во 1991 година кога се оддели од Сојузна Република Југославија. Следниот голем пресврт дојде во 2004 година кога се приклучи на Европската унија, а во 2007 година нацијата од 2 милиони луѓе ја промени својата официјална валута, толар, во евро.

Словенечката економија е генерално стабилна и безбедна за развој на бизнис идеи и нивна имплементација. Поголема нестабилност можеше да се забележи во 2009 година кога БДП падна за 7,8 процентни поени, но во 2014 година повторно се искачи над нивото од пред кризата. Пандемијата COVID-19 имаше силно влијание и врз економијата, но во исто време донесе нови деловни можности и успешни приказни. Економијата брзо закрепна, иако 2021 година сè уште беше делумно обележана со пандемијата и мерките за ограничување на вирусот.

Зошто да се инвестира во словенечката економија?

Кои се квалитетите на словенечката економија што ги земате во предвид при изборот на инвеститор за поддршка и, следствено, инвестирање во словенечкиот економски простор?

– Квалификувана работна сила

Словенечката работна сила во просек е добро образована, што го потврдува доброто вработување на луѓето. Државата, исто така, редовно дели субвенции за вработување на оние групи кои потешко можат да се вработат, како што се постарите, младите или оние кои се образувале за друго занимање.

– Блискост и поврзаност со странски пазари

Поради својата локација, Словенија привлекува многу инвеститори кои сакаат да изградат мрежа на клиенти и во Југоисточна Европа и во Централна Европа. Со поволното деловно опкружување во Словенија, ваквиот план е полесно достапен за потенцијалните инвеститори.

– Инфраструктура

Словенија може да се пофали со модерна инфраструктура која им овозможува на поединците брзо пренесување на стоки и материјали од една до друга точка. Поради малата големина на земјата, растојанијата се релативно кратки.

– Странски директни инвестиции во Словенија

Во Словенија нема ограничувања за влез на странски инвеститори на словенечкиот пазар. На странските правни и физички лица им е дозволено да инвестираат, освен ако не е поинаку определено со Законот за девизни средства и релевантните меѓународни договори.Домашните и странските компании се третираат подеднакво во Словенија.

Основање на фирма во Словенија

Во рамките на словенечкото законодавство, можно е да се основаат неколку различни правни организациски форми на субјекти: во рамките на партнерството, можно е да се воспостави командитно партнерство, општо и тивко партнерство. Како корпорација, можни се акционерско друштво, друштво со ограничена одговорност и акционерско командитно друштво. Исто така е можно да се регистрирате како независен претприемач.

Процесот на основање компанија не е комплициран. Покрај горенаведените правни форми, законот дозволува и основање подружници.

Постапка за основање компанија

Регистрацијата на компанијата обично трае до 3 недели и ги следи следните чекори:

  • Потврда на Статутот и назначување на администратор од словенечкиот нотар
  • Отворање банкарска сметка во избрана локална банка
  • Исплата на основна главнина
  • Упис во судскиот регистар
  • Регистрација на фирма во Заводот за статистика и даноци

Доколку основач на друштвото е друго правно лице, покрај претходно наведените чекори, потребно е и следново:

  • Уверение за регистрација на друштвото на основачот на словенечки јазик
  • Копија од личната исправа на назначениот управител или претставник
  • Заверка на потпис на директорот на нотар
  • Полномошно на основачот на друштвото, издадено на лицето кое го потпишува актот за основање на ново друштво.
  • Официјален договор за основање.

Меѓутоа, доколку друштвото го основа физичко лице, односно поединец, тој мора да достави копија од неговиот личен документ, заверен потпис од директорот и официјален договор за основање.

Вработување на странски работници

Сите странци кои имаат работна или друга еквивалентна дозвола според меѓународен договор можат да работат во Словенија без ограничувања.

Работната дозвола ја издава државата на барање на работодавачот. Ова им овозможува на странците да бидат вработени кај работодавачот кои аплицирале. Работните дозволи се издаваат за најмногу една година, во спротивно работникот може да добие дозвола на неопределено време доколку има постојан престој во Словенија.

Даноци

Даночен обврзник е секое правно лице кое пријавува добивка од бизнис во Словенија, каде што се наоѓа седиштето на компанијата.

Добивката од странство не подлежи на оданочување доколку на неа се пресмета странскиот данок на добивка во износ од најмалку 12,5%. Инаку, данокот на добивка е 19%.

Даночната основа е добивката пријавена во даночниот период намалена за сите субвенции и олеснувања. Од 2020 година, намалувањето на даночната основа поради користење на даночни загуби и даночни олеснувања за истражување и развој се признава во износ од 63% од даночната основа. Во спротивно, одредени даночни олеснувања се менуваат и надградуваат со текот на годините и опфаќаат различни даночни области. Ова ги поттикнува работодавците да се вклучат во различни проактивни активности кои му помагаат на општеството; на пример, вклучување на лицата со попреченост во различни работни спектри, како и вклучување на вработените во пензиско и инвалидско осигурување, поддршка за донации на хуманитарни,други организации и слично.

Во минатото, Словенија, исто така, потпиша документ за двојно оданочување со повеќето европски земји, како и со земји од светска класа.

Приходот се оданочува прогресивно, а висината на даночната стапка зависи од даночната основа. Имаме неколку даночни единици, а висината на приходите одредува во која група припаѓаме.

Се оданочуваат и капиталот, каматата и дивидендите. Оданочувањето на капиталот и недвижниот имот зависи од временскиот период во кој ја поседуваме недвижноста. Колку е подолг временскиот период, толку е помала даночната стапка. Банкарската камата се оданочува со даночна стапка од 25% доколку го надмине прагот од 1.000 евра.

Најчест данок е данокот на додадена вредност. Тоа значи дека сите стоки и услуги во Словенија се оданочуваат. Нормалната даночна стапка на ДДВ е 22%, а остануваат и даночните стапки од 9,5% и 5%. Данок од 9,5 отсто се применува за храна, јавен превоз, намирници, садници, хотелско сместување, лекови и медицинска опрема и друго, додека даночна стапка од 5 отсто се применува за книги и весници. Здравствената, социјалната заштита, образованието, спортот и слични дејности се оданочуваат со даночна стапка од 0%.

Сметководство и известување

Сите компании во Словенија се обврзани да доставуваат годишни финансиски извештаи според словенечките сметководствени стандарди. Компаниите котирани на организираниот пазар на хартии од вредност во ЕУ мора да подготват консолидирани финансиски извештаи во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување. Од некои компании се бара и ревизија, особено големите и средните компании.

Големите компании имаат над 250 вработени, приходите од работењето надминуваат 40.000.000 евра или книговодствената вредност на средствата е поголема од 20.000.000 евра. Во меѓувреме, критериумите за квалификација за средно големо претпријатие се следниве: меѓу 50 и 250 вработени, оперативен приход кој се движи од 8.000.000 евра до 40.000.000 евра и средства во сметководствени документи помеѓу 4.000.000 и 20.000.000 евра.

Основањето компанија во Словенија може да биде голема пречка за некои да го прошират својот бизнис на странски пазари. Несомнено е дека оваа средноевропска земја е привлечна за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, но и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има со себе доверлив советник кој знае да ги прошири своите хоризонти и да помогне при евентуално вработување на работници, добивање средства или евентуални даночни проблеми.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consulting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис.