Due diligence analiza
10. јуни, 2022

Анализа на due diligence

Зошто на компаниите им е потребен процес на due diligence

Due diligence или анализа на операциите се врши од различни причини, на пр. поради подетален увид во деловните процеси на компанијата и добивање информации за донесување стратешки одлуки (во случај на преземање на компанијата од нов инвеститор и сл.) или за добивање проценка на тековните и идните деловни ризици на кои компанијата е изложенa. Всушност, тоа е процес на добивање, проверка и аналитичка обработка на податоци за деловните процеси и правниот (даночен, деловен и сл.) статус на компанијата.

Комплексноста на даночниот систем бара од даночниот обврзник да има широко познавање за честите промени во законодавството и релевантните деловни правила. Поради недостиг на капацитет, недоволно знаење и други околности, стопанските субјекти често се сомневаат во исправноста на даночниот третман на одредени трансакции. Ова може да се одрази во фактот дека даночниот обврзник плаќа премалку, па дури и премногу данок.

Од законот произлегува дека секој даночен обврзник е должен да го пресмета данокот што мора да го плати врз основа на утврдената даночна основица, даночни олеснувања и стапки, а пресметаната даночна обврска да ја наведе во даночната пријава. Кога даночните обврзници не се убедени дека даноците во деловните книги се пресметани правилно (во доволен износ) или дека не плаќаат прекумерни даночни обврски, внимателна даночна контрола може да вршат стручни лица. Ваквиот преглед често се нарекува превентивен преглед, бидејќи е прелиминарен преглед на даночната изложеност на даночниот обврзник, како и дијагностички преглед, бидејќи има за цел да ги идентификува проблемите и да најде законски решенија.

Даночна анализа

Даночната анализа може да се направи сеопфатно (преглед на плаќањето на сите даноци и придонеси што треба да ги плати одреден даночен обврзник) или да се прегледа само поединечната област во која спаѓа даночниот обврзник.

За време на даночната анализа, се следи даночното законодавство и се следи исполнувањето на даночните обврски со клиентите за поединечен даночен период, дел од период или за неколку даночни периоди. Акцентот е главно на откривање на грешки или даночни ризици при пресметката и плаќањето на даночните обврски.

Задолжителна анализа може да се спроведе ефективно и ефикасно преку соодветна соработка помеѓу клиентот и даночниот професионалец и јасност за целите на инспекцијата. Според договорениот делокруг, даночниот експерт ги разгледува даночните пријави, решенијата на надлежните даночни органи, судовите и другите државни органи, како и целата документација што била основа за регистрација и даночен третман (примени и издадени фактури, налози за купување, договори, интерни акти, деловни извештаи итн.).

Даночното внимание, по правило, завршува со известување до инспекторот за наодите од инспекцијата, за постоечките ризици, предлози за отстранување на грешки или недостатоци во согласност со писмениот извештај за спроведување на даночната контрола.

Како може да се направи длабинска анализа

Задолжителна анализа може да се направи целосно или делумно со прегледување само на една област. Како дел од целокупниот преглед, релевантните експерти разгледуваат различни правни области релевантни за компанијата, особено:

  • економско и статусно право: сопственичка структура, финансиски инвестиции на друштвото, билансни позиции, односи со поврзани лица, регистрирани дејности, преглед во врска со работењето на друштвото, одлуки и други акти на Собранието и другите органи на друштвото;
  • областа на трудовото право: прашања поврзани со вработувањето – преглед на договори за вработување и други модалитети на работа (менаџерски договори, екстернализација), општи акти на работодавачот, систематизација, синдикатите, безбедноста на правата и обврските од работен однос, упатените работници;
  • преиспитување на уредувањето на односите поврзани со недвижен имот и друг имот на друштвото: уписи во земјишниот регистар, хипотеки, градежни права, станови, градежни и други соодветни дозволи, регулирање на сопственоста на значителни средства и инвестиции;
  • oблигационо право: преглед на сите договори и права и обврски од договори (особено договори за кредит, договори за услуги или набавка на стоки), производствени процеси, деловна и компаниска одговорност за дадените услуги, дадени гаранции, концесии, пребивање, отстапувања, наплата на долгови. и други поврзани прашања;
  • преиспитување на отворени судски постапки во кои компанијата дејствува како тужен или тужител (парнична постапка, извршување, стечај) и
  • поле на интелектуална сопственост: заштита на авторски права, плаќање на такси, заштита на патенти, трговски марки, дизајни, лиценцирање.

При длабинска анализа, може да се испитаат и други специфични правни области, на кои главно влијае фактот со која дејност (индустрија) се занимава поединечното претпријатие, како и состојбата на пазарот, промените во законодавството, политичката состојба итн.