9. Aprila, 2021

Šta treba sadržavati faktura? Šta svaki porezni obveznik mora osigurati?

Jednostavno rečeno, faktura ili račun predstavlja dokument kojeg prodavac izdaje kupcu za dobra koja mu je isporučio ili uslugu koju mu je izvršio. Međutim, značenje izdavanja ovog dokumenta je mnogo veće u praksi nego što to sama definicija kaže.

Ako govorimo o izdavaocu fakture koji je obveznik PDV-a, on je dužan da izda svom kupcu fakturu za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj promet koji je oslobođen plaćanja PDV-a članom 24. i 25. Zakona o PDV u BiH. Ovaj dokument izdavaocu fakture služi kao osnov za utvrđivanje poreske obaveze, dok za primaoca fakture predstavlja preduslov za eventualni odbitak ulaznog poreza, bilo da sa njim umanjuje poreznu obavezu ili traži povrat poreza.

Porezna faktura se izdaje u najmanje dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi zadržava izdavalac fakture. U slučaju da kupac izgubi poreznu fakturu, dužan je od dobavljača tražiti prepis porezne fakture.

 

U članu 107. Stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BIH, broj 93/05) navedeni su obavezni podaci koje poreska faktura mora sadržavati:

a) naziv, adresu i identifikacioni broj za indirektne poreze obveznika koji je isporučio dobra ili usluge,

b) mjesto i datum izdavanja fakture,

c) broj fakture,

d) datum isporuke dobara i/ili usluga,

e) ime, naziv, adresu i kada postoji identifikacioni broj za indirektne poreze poreskog obveznika kupca,

f) trgovački naziv, vrstu, količinu i cijenu isporučenih dobara i obavljenih usluga,

g) pojedinačnu vrijednost dobara i usluga bez PDV-a,

h) ukupan iznos naknade bez PDV-a,

i) PDV stopu i ukupan iznos PDV-a,

j) ukupan iznos naknade za dobra i usluge, uključujući PDV.

 

U slučajevima kada je obveznik dužan izdati poresku fakturu, a isporučena dobra ili usluge nisu oporezive PDV-om, na poreskoj fakturi je dužan naznaciti član Zakona po kome se obračun PDV-a ne vrši.

U slučajevima kada fakturu izdaje lice koje nije registrirani PDV obveznik, dužno je na fakturi naznačiti da nije registrirano u sistemu PDV-a.

Obveznici fiskalizacije su dužni na poreskoj fakturi naznačiti broj fiskalnog računa koji je vezan za predmetnu izdatu poresku fakturu.