22. Aprila, 2019

Postupak registracije udruženja/fondacije/međunarodnog udruženja/saveza

Pravni osnov za osnivanje, registraciju i rad udruženja i fondacija utvrđen je Ustavom Bosne i Hercegovine, koji predviđa slobodu druživanja sa drugima. To je, dakle, ustavno pravo svih fizičkih i pravnih lica, pa i stranih državljana uz određene uslove na teritoriji Bosne i Hercegovine. Udruženja i fondacije će tek nakon registracije dobiti pravni subjektivitet.

Postupak podnošenja zahtjeva za upis u registar definisan je Pravilnikom o načinu vođenja registra Udruženja i fondacija BiH i stranih međunarodnih udruženja i drugih neprofitnih organizacija. Pravilnik možete pročitati ovdje (Pravilnik o osnivanju udruzenja i fondacija)

Da bi se udruženje moglo upisati u registar Ministarstva, Osnivačka skupština udruženja je obavezna da donese:

  • osnivački akt, odnosno odluku o osnivanju udruženja;
  • statut udruženja;
  • odluku o imenovanju organa upravljanja udruženjem;
  • zapisnik sa osnivačke skupštine.

Nakon osnivanja udruženja registracija udruženja nije obavezna. Dakle, zakon dopušta postojanje tzv. neformalnih udruženja. Međutim, ovakav oblik udruživanja nema svojstvo pravnog lica. Sticanje svojstva pravnog lica za udruženje donosi niz pogodnosti zbog čega se najveći broj udruženja želi registrovati. Ove prednosti registracije se odnose na mogućnosti sticanja imovine, dostupnost više izvora sredstava za sopstvene aktivnosti, mogućnost obavljanja ekonomskih aktivnosti, otvaranja bankarskog računa, sticanje poreskih olakšica i sl.

Udruženje i fondacija koje izaberu da registriraju na nivou Bosne i Hercegovine, ured, predstavništvo ili drugi organizacijski oblik, upisuju se u registar podnošenjem sljedećih zahtjeva i obrazaca:

Zahtjev za upis u registar

Udruženje ili fondacija podnosi zahtjev Ministarstvu na Obrascu 1 s popisom osnivača udruženja/fondacije na Obrascu 1.1. (Zahtjev za upis u registar)

U zavisnosti od područja djelovanja zahtjev podnosite:

Djelujete na području Bosne i Hercegovine? Zahtjev podnosite kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Obala Kulina Bana 1, Sarajevo
Djelujete na području Federacije Bosne i Hercegovine? Zahtjev podnostite kod Federalnog Ministarstva pravde, Valtera Perića 1, Sarajevo
Djelujete na području Kantona Sarajevo? Zahtjev podnosite kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo , Reisa Džemaludina Čauševića 1 , Sarajevo.

Udruženja i fondacije imaju slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine, ukoliko se registruju u Ministarstvu pravde BIH, bez obzira gdje je sjedište subjekta upisa!

 

Prilozi uz zahtjev za registar su:

1) zapisnik sa osnivačke skupštine udruženja;
2) osnivački akt udruženja;
3) ovjerene kopije ličnih karata osnivača građana Bosne i Hercegovine, odnosno pasoša i dokaza o odobrenom boravku u Bosni i Hercegovini – osnivača stranca, ili izvod iz registra za osnivača, pravnu osobu ili drugi pravni akt kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe osnivača udruženja;
4) statut udruženja u dva primjerka;
5) ovjerena izjava podnosioca zahtjeva kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da udruženje u osnivanju nije registrirano pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini;
6) odluka o imenovanju tijela udruženja koja sadrži imena, prezimena i adrese imenovanih osoba, njihove dužnosti u udruženju, trajanje mandata, stupanje na snagu odluke, datum, broj i potpis predsjednika osnivačke skupštine udruženja;
7) ovjeren potpis osobe za zastupanje udruženja;
8) primjerak znaka udruženja, ako je propisan odredbom statuta;
9) prijevod naziva udruženja na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;
10) prijevod naziva udruženja na strani jezik, ako udruženje u skladu sa statutom ima naziv i na stranom jeziku, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;
11) saglasnost, ako se u naziv udruženja unosi ime neke fizičke osobe;
12) saglasnost nadležnog tijela grada, općine ili naseljenog mjesta o upotrebi naziva grada, općine ili naseljenog mjesta u nazivu udruženja;
13) dokaz o uplati administrativne takse, i
14) drugi dokaz u skladu sa statutom udruženja.

Zahtjev i prilozi zahtjeva se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, u jednom primjerku, izuzev statuta koji se predaje u dva primjerka.

Ministarstvo je dužno donijeti rješenje o registraciji u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon donijetog rješenja izrađuje se pečat udruženja, otvara žiro račun i udruženje počinje sa radom.

Udruženje vs Fondacija

Pravilnik o registraciji jednako važi za fondaciju i udruženje, s tim da postoje neke osnovne razlike između fondacije i udruženja:

  • Fondacija je pravno lice, pa ne može postojati bez registracije, dok udruženje može ali ne mora imati to svojstvo.
  • Fondacija nema članstvo, a udruženje je, u pravilu, organizacija članova, fizičkih ili pravnih lica
  • Iz prethodne razlike proizlazi važna razlika u upravljačkoj strukturi: najviši organ fondacije je upravni odbor, a najviši organ udruženja je skupština koju, u principu, sačinjavaju svi članovi udruženja
  • Fondacija se osniva radi upravljanja imovinom, što podrazumijeva da je imovina prethodni uslov za osnivanje fondacije. Udruženje ne mora imati imovinu da bi bilo osnovano i da bi radilo.
  • Fondacija može da ima samo jednog osnivača, a udruženje, mora da ima najmanje tri osnivača.

Registrovana fondacija ostvaruje poreske, carinske i druge olakšice za svoj rad.
Registrovano udruženje od javnog interesa također može ostvariti poreske, carinske i druge olakšice. Registrovano udruženje može steći status udruženja od javnog interesa ako njegovo djelovanje prevazilazi interese njegovih članova i ako je prije svega namijenjeno interesu javnosti, ili nekim njenim segmentima, u sljedećim oblastima:
zdravstvo; obrazovanje; nauka socijalna zaštita; građansko društvo; ljudska prava i prava manjina; pomoć siromašnim i socijalno ugroženim; pomoć invalidima, djeci i starijim osobama; zaštita okoline; tolerancija; kultura; amaterski sport; vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda.

 

Ukoliko planirate osnivanje udruženja i fondacije, izradu osnivačkih dokumenata, definiranje prava i obaveza udruženja/fondacije,  Unija consulting je na raspolaganju za dodatnu pravno-administrativnu pomoć. Vaše upite možete poslati na info.sa@unija.com