5. Aprila, 2019

Odgovornost upravljanja ambalažnim otpadom u BIH u skladu sa pravnim tekovinama EU

U procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU, naša zemlja se opredjelila da želi da uskladi svoje zakonodavstvo sa Acquis Communitaire, tj. pravnim tekovinama Evropske Unije. Usklađivanje zakonskih obaveza se vrši u svim segmentima, uključujući i segment zaštite okoliša.

Pravilnik o upravljanju ambalazom FBIH i ambalažnim otpadom obavezuje sve privredne subjekte, koji ambalažni otpad stavljaju na tržište FBiH, da uspostave sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže otpada. Iako je pravilnik u primjeni već sedmu godinu, još uvijek postoji veliki broj privrednika koji nisu uključeni u sistem i ne ispunjavaju ovu zakonsku obavezu. Ova obaveza se ne može izbjeći, već se akumulira, te se retroaktivno izmiruje, a plaćanje je u tom slučaju znatno veće, jer su naknade Fondu za zaštitu okoliša FBiH visoke (uz rizik plaćanja kazne).

Upravljanjem ambalažom i ambalažnim otpadom se trebaju baviti svi subjekti u društvu: institucije, proizvođači, uvoznici, pakeri, distributeri,trgovci, ali i sami potrošači, fizička lica.

Zakonski je regulisano da proizvođači, uvoznici, punioci, pakeri, distributeri i krajnji snabdjevači imaju obavezu, dakle moraju organizirati posebno mjesto za preuzimanje, skupljanje, sortiranje i privremeno čuvanje ambalažnog otpada koji je preuzet ili je nastao u njihovoj djelatnosti ako količina u toku kalendarske godine takvog ambalažnog otpada premašuje:

80 tona za papir /ili,

300 tona za staklo i/ili,

100 tona za metale i/ili,

30 tona za plastiku.

Navedene kategorije svoju obavezu prikupljanja i odlaganja ambalažnog otpada mogu uz određenu naknadu prenijeti na operatera sistema – pravno lice, koje se bavi aktivnostima upravljanja ambalažnim otpadom i na čije ime se izdaje dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom. U slučaju da navedene kategorije ne prenesu obavezu na operatora sistema, dužne su uplaćivati naknade Fondu za zaštitu okoliša.

SISTEM IZVJEŠTAVANJA

Obaveza godišnjeg izvještavanja odnosi se na privrednike koji nemaju operatera  već samostalno  izvještavaju Federalno ministarstvo i Fond do 31.3. za prethodnu godinu. Na osnovu rješenja koje donese Fond o zaštiti okoliša, privrednici plaćaju naknadu.

Privrednici koji imaju operatera sistema ne moraju samostalno raditi izvještaj, već operater to radi u njihovo ime. Naknada se u ovom slučaju plaća samo operateru sistema, kojeg vi izaberete.

Obrazac za izvještaj možete pronaći ovdje. (IZVJESTAJ O AMBALAŽI)

 

Operater sistema Ekopak omogućava svim obveznicima sistema da svoje zakonske obaveze o upravljanju ambalažom ispunjavaju po najnižim održivim troškovima. Potpisom ugovora sa Ekopakom regulišete obaveze , te izbjegavate nekoliko puta veću naknadu prema fondu.

U izvješću “Analiza sustava produljene odgovornosti proizvođača u BiH za ambalažu, ambalažni otpad i EE otpad” na više od 170 stranica predviđeno je uvođenje poreza na sve proizvode u ambalažnim materijalima koji se stavljaju na tržište.

O izvještaju možete detaljnije procitati ovdje (Analiza sektora produzene odgovornosti proizvodaca u BiH.)

Treba istaći da je svrha poreza na proizvod da pruži podsticaj obaveznim kompanijama da se pridruže kolektivnoj šemi koja se implementira kroz operatera sistema, a ne da se stvara dodatni prihod u Fondu.

 

 

Izvori :www.upkp.com.ba, www.ekopak.ba