naknada
30. Maja, 2024

Naknada u slučaju teških bolesti

Pravni i porezni aspekti naknade za teške bolesti ili smrti radnika i članova uže porodice u FBIH, RS i BD BIH

U Bosni i Hercegovini, pravo na naknadu u slučaju teške bolesti ili smrti radnika ili člana uže porodice regulisano je entitetskim zakonima. Primjetne su razlike između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. Porezni aspekt je prilično jednostavan jer se odnosi na (ne)oporezivanje isplata ove naknade u svim entitetima.

Federacija BIH

U privatnom sektoru, obaveza isplate naknade nije zakonom propisana, već se reguliše kolektivnim ugovorima ili internim aktima poslodavaca. Za djelatnost trgovine, primjena kolektivnog ugovora je obavezna. Nedavne izmjene uređuju i isplatu naknade za javna preduzeća ili ustanove čiji je većinski vlasnik Vlada FBiH. Naknada se isplaćuje u slučaju teške bolesti ili smrti, obuhvatajući različite situacije definisane uredbom. Porezni aspekt uređen je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, određujući neoporezive iznose za ovu vrstu primanja.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine propisuje obaveze poslodavca i prava radnika na naknadu. Obzirom da postoji i Odluka o proširenoj primjeni znači da su svi poslodavci u djelatnosti trgovine, dužni da isplate ovu naknadu. U javnom sektoru FBiH je drugačije jer za državne službenike i namještenike na isplatu ovih naknada obavezuju posebni propisi.

Porezni aspekt isplate naknade u slučaju teške bolesti, smrti radnika ili člana uže porodice u FBiH regulisan je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Propisano je da novčane pomoći zaposlenicima koje predstavljaju neoporezivo primanje uključuju i jednokratne novčane pomoći. Visina pomoći iznosi do tri prosječne plaće zaposlenika iz prethodna tri mjeseca ili do tri prosječne neto plaće u FBiH, prema povoljnijem iznosu.

Ova odredba se primjenjuje na jednokratne novčane pomoći u sljedećim slučajevima:

  • teške invalidnosti radnika (najmanje 60% invaliditeta);
  • teške bolesti radnika ili članova njegove uže porodice; i
  • hirurških intervencija na radniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

Republika Srpska

U RS-u se visina pomoći u slučaju smrti radnika ili teške invalidnosti propisuje odlukom Vlade RS. Naknada zavisi od specifične situacije, a neoporezivi iznosi regulisani su Zakonom o porezu na dohodak.

Visina naknade u RS-u:

  • u slučaju smrti radnika – najmanje tri prosječne neto plate u Republici Srpskoj;
  • u slučaju smrti člana porodice, i to: bračnog i vanbračnog supružnika, djece (bračne, vanbračne ili usvojene), pastorčadi, djece uzete pod starateljstvo i druge djece bez roditelja uzete na izdržavanje – najmanje dvije prosječne neto plate u Republici Srpskoj;
  • u slučaju teške invalidnosti i dugotrajne bolesti radnika – najmanje jedna prosječna neto plata u Republici Srpskoj.

Brčko Distrik BIH

Porezni aspekt ovih naknada i pomoći također je sličan onome u FBiH. Članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak te su propisane i sljedeće neoporezive naknade:

  • naknada troškova liječenja teško oboljelog zaposlenika i članova uže porodice, u visini stvarnih troškova liječenja prema dokumentaciji,
  • naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova uže porodice, u visini stvarnih troškova sahrane, sa ograničenjem do iznosa tri prosječne neto plate zaposlenika za prethodna tri mjeseca,
  • jednokratna novčana pomoć zaposlenicima u visini tri prosječne neto plate isplaćene u prethodna tri mjeseca ili tri prosječne neto plate u Distriktu prema posljednjem statističkom podatku nadležnog organa za statistiku, ovisno o tome što je povoljnije za zaposlenika u slučaju teške bolesti zaposlenika, djece i supružnika.

Zaključak:

Situacija u Brčkom Distrik je slična onoj u FBiH, gdje se isplata naknade uređuje internim aktima poslodavca. Porezni aspekt je sličan onome u FBiH i RS-u, sa neoporezivim iznosima propisanim Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Za dodatne informacija budite slobodni da kontaktirate naše stručnjake.