12. Oktobra, 2020

Knjigovodstveni i poreski aspekt nabavke i upotrebe putničkog automobila u firmi

Mnoge firme za svoje poslovanje, bez obzira na vrstu djelatnosti, koriste putničke automobile. Postoje razni načini nabavke i korištenja putničkog automobila za potrebe firme, pa samim tim se javljaju mnoga pitanja i nedoumice. Stoga se prije samog postupka nabavke, a kasnije i upotrebe treba adekvatno upoznati sa svim računovodstvenim aspektima, kao i sa pripadajućim porezima.

Postoji više načina za nabavku automobila, pojasniti ćemo neke od njih:

 • Osnivač DOO može u vidu osnivačkog uloga da unese putnički automobil u svoje pravno lice,
 • Kupovinom od drugog pravnog ili fizičkog lica,
 • Automobil se može primiti kao poklon i na taj način postati imovina firme,
 • Automobil se može rentati od davaoca lizinga, odnosno od lizing kuće,
 • Može se zakupiti vozilo od drugog pravnog ili fizičkog lica,
 • Može se odlukom ili ugovorom odobriti upotreba privatnog vozila u službene svrhe

AUTOMOBIL KAO ULOG

Prema odredbama člana 45. Zakona o privrednim društvima regulisano je da vrijednost uloga u stvarima i pravima mora biti određena osnivačkim aktom ili  statutom društva. Ulog u stvarima i pravima izražava se u novcu i mora se u potpunosti  unijeti prije upisa društva u registar društava.

KUPOVINA AUTOMOBILA

Firma može kupiti vozilo od drugog pravnog ili fizičkog lica. Kada se odluči na ovaj način kupovine tada se u poslovnim knjigama evidentira kao osnovno sredstvo, te podliježe amortizaciji. Na kraju godine u bilansu uspjeha kao trošak bit će iskazan godišnji iznos amortizacije, a za potrebe poreza na dobit bit će priznat iznos amortizacije  obračunat po poreskim stopama.

Porezno priznate stope amortizacije dugotrajne imovine iznose :

 1. gradevinski objekti – 5%,
 2. ceste, komunalni objekti, želieznica – 10%,
 3. oprema, vozila, postrojenja – 15%.
 4. oprema za vodoprivredne, vodovodne i kanalizacijske sisteme – 15%,
 5. hardver i softver i oprema za zaštitu okoliša – 33,3%,
 6. višegodišnji zasadi – 15%,
 7. osnovna stada – 40% i
 8. nematerijalna imovina – 20%.

Preduzeća koja su PDV obveznici moraju da obračunaju porez na dodatnu vrijednost ali nemaju pravo na odbitak istog. Prema propisima člana 32.Zakona o PDV-u obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak  poreza na :

 • nabavku, proizvodnju i uvoz putničkih automobila, autobusa, motocikla, plovnih objekata i zrakoplova i rezervnih dijelova za takva prijevozna sredstva, goriva i potrošnog materijala za potrebe prijevoza, kao i iznajmljivanje, održavanje, popravke i druge usluge koje su povezane s korištenjem tih prijevoznih sredstava, osim ako prijevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje svoje poslovne djelatnosti;

Međutim postoje i djelatnosti koji imaju pravo na odbitak PDV-a, s obzirom da su usko vezana za korištenje putničkih automobila u obavljanju osnovne djelatnosti:

 • Autoškole
 • Rent-a car firme
 • Taksi prevoznici
 • Trgovci putničkim automobilima

AUTOMOBIL KAO POKLON

Preduzeće može primiti automobil kao poklon. Tada će se automobil  tretirati kao novo osnovno sredstvo u svojim knjigama, kao i prihod u istoj vrijednosti. Povećanje imovine bez naknade, ima tretman prihoda, koji se oporezuju porezom na dobit odnosno porez na prihod od samostalne djelatnosti (zavisno od toga da li se radi o privrednom društvu ili samostalnom preduzetniku).

AUTOMOBIL UZET NA LIZING

Firma automobil može nabaviti i putem lizinga, koja se kao takva tretira kao nabavka trajne imovine. Priznavanje imovine koja je stečena na lizing je određeno MRS 17. Firma koja je nabavila putem finansijskog lizinga neko vozilo, potrebno je da istovremeno iskaže i trošak i obavezu. Treba da se iskaže u iznosu koji odgovara fer vrijednosti vozila, ili sadašnjoj vrijednosti minimalnih iznosa za plaćanje lizing kući, ako je to niže. Kako razdoblje finansijskog lizinga bude prolazilo, obaveza će se smanjivati. Svi izravni troškovi, nastali povodom ovakve nabave, se dodaju vrijednosti imovine.

 ZAKUP AUTOMOBILA

Pravno lice može da obezbijedi putnički automobil zakupom od fizičkog ili pravnog lica. Da bi se vozilo koristilo u službene svrhe potrebno je da se sklopi ugovor o iznajmljivanju vozila. Zakupodavac je vlasnik (fizičko lice) automobila, a zakupac je firma koja uzima automobil u zakup. Osnovni elementi ugovora su : visina naknade, vremenski okvir iznajmljivanja vozila, specifični uslovi i sl.

Ako firma iznajmi automobil koji je u vlasništvu fizičkog lica, tada ima obavezu da plati porez na dohodak od iznajmljivanja.  Na teret firme koja je iznajmila vozilo  padaju svi troškovi upotrebe i tekućeg održavanja vozila( gorivo, ulje, redovan servis), međutim ako se radi o velikim kvarovima tada te popravke padaju na teret vlasnika vozila.

KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U POSLOVNE SVRHE

Preduzeće  može da zaposlenom odobri da koristi svoje privatno vozilo u službene svrhe. Vozilo može biti u vlasništvu zaposlenog, ili nekog od članova njegove porodice, obzirom na to poslodavac mu je dužan da isplati određenu naknadu za korištenje automobile. Zaposlenik ima pravo na neoporezivu refundaciju od 15% cijene goriva pomnoženih sa brojem pređenih kilometara. Ukoliko je naknada veća, i prelazi prag neoporezivosti tada ima tretman oporezivosti i podliježe obračunu poreza i doprinosa.

Vozila koja služe za prevoz zaposlenika, rukovodstva, i drugih zaposlenika ne smatraju se sredstvima koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti, obzirom na to tada nije dozvoljen odbitak ulaznog PDV-a pri nabavci. Ukoliko je riječ o dostavnim vozilima kod kojih je ulazni porez vezan za nabavku i ostale troškove , u tom slučaju je dovoljen odbitni PDV.

Jedna od posebnih stvari na koju se mora obratiti pažnja prilikom korištenja automobila preduzeća jest opravdanost i stvarna upotreba u poslovne svrhe, budući da Zakon o porezu na dohodak član 10. stav 3.govori o tome da ukoliko se službeno vozio koristi u privatne svrhe to se onda smatra korišću na koju se plaćaju svi propisani porezi i doprinosi.

Korist zaposlenika se obračunava na način da se pređeni kilometri množe sa 15% prosječnom cijenom naftnih derivata po pređenom kilometru. Evidencija putničkog automobila se vodi na osnovu putnog naloga PN-4.

Koristi zaposlenika po osnovu upotrebe službenog vozila u poslovne i vanposlovne svrhe zajedno sa pripadajućim iznosima poreza i doprinosa imaju karakter porezno nepriznatog rashoda u poreznom bilansu.  Međutim, stiuacija kada firma ustupi automobil  svom zaposleniku i od njega nadoknađuje određeni iznos po tom osnovu, npr. obustavom od plaće, tada nije riječ o koristi.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na info@unija.com