31. декември, 2021

ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА НОВОГОДИШНИТЕ ПАКЕТЧИЊА КОИ СЕ ДАВААТ НА ВРАБОТЕНИ

Давањето  на  новогодишни  подароци  на вработените (новогодишни  пакетчиња), бидејќи  е  индивидуализирано примање и познати се вработените кои ги добиваат пакетчињата, не  е  ослободено  од  […]

Повеќе...
29. декември, 2021

Недела неработен ден – донесени измените на ЗРО и ЗТ со кои се уредува работењето во недела на работниците кај работодавачите од трговија на мало.

На собраниската седница одржана на 20.12.2021 година, донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи со […]

Повеќе...
10. декември, 2021

ТРОШОЦИ ЗА ТЕСТОВИ ЗА КОВИД-19 ВО 2021 ГОДИНА

Со последните измени на Законот за данок на добивка објавени во Службен весник на РСМ”, број 151/2021  беше зголемен износот на трошок за платени лабораториски тестови за COVID-19, кој што ќе има третман на  признат расход за даночни цели во 2021 година.  Имено, согласно измените во член 9 став 1 точка 21 од  Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“, број 112/14…275/19 и  Службен весник на РСМ“, број  290/2020 и 151/2021) даночно признаениот износ на трошок за платени лабораториски тестови за  COVID-19  за вработени лица беше […]

Повеќе...
2. декември, 2021

ОД 1-ви ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА ЗАБРАНА ЗА ТРГОВЦИТЕ ДА ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ ЗА НОСЕЊЕ НА СТОКИ НА ПАЗАРОТ

На  50‐тата седница на Собранието на  Република С. Македонија  одржана на 15.09.2021 беше изгласан  Законот  за управување со пакување и отпад од пакување. Ова Законско решение […]

Повеќе...