Правна превентивна длабинска анализа
28. јули, 2022

Правна превентивна длабинска анализа

Што е due diligence преглед или анализа?

Унија консалтинг им нуди на клиентите преглед на Due Diligence. Ова може да вклучува правен, даночен и деловно-финансиски преглед или друга форма на специјализирана ревизија, на пр. комерцијален, технолошки, оперативен преглед.

Преглед на Due Diligence или деловна анализа се врши од различни причини, на пр. за подетален увид во деловните процеси на компанијата и добивање информации за донесување стратешки одлуки (во случај на преземање на компанијата од нов инвеститор и сл.) или за добивање проценка на тековните и идните деловни ризици на кои компанијата е изложена. Всушност, тоа е процес на добивање, проверка и аналитичка обработка на податоци за деловните процеси и правниот (даночен, деловен и сл.) статус на компанијата.

Due diligence може да нарачаат самите компании кога сакаат да добијат информации за адекватноста на сопствениот бизнис, особено на пр. земајќи ја предвид секоја специфична област, но длабинската анализа често ја нарачуваат надворешни клиенти, инвеститори кои сакаат да влезат во компанијата на одреден начин. Во секој случај, длабинската анализа ја спроведуваат надворешни консултанти и експерти во областите што ги ревидираат, а исходот од длабинската анализа често зависи од нивното искуство и способност да ги поставуваат вистинските прашања. При спроведувањето на прегледите, од изведувачите се очекува да ги заштитат деловните тајни и личните информации и да забранат злоупотреба на инсајдерски информации.

Правна due diligence анализа

Задолжителна анализа може да се направи целосно или само делумно со испитување само на една област. Како дел од целокупниот преглед, релевантните експерти разгледуваат различни правни области во врска со компанијата, особено:

  • областа на трудовото право: прашања во врска со вработувањето – преглед на договори за вработување и други модалитети на работа (менаџерски договори, работа со надворешни изведувачи), општи акти на работодавачот, систематизација, синдикати, обезбедување права и обврски од работните односи,
  • областа на трговското право и статусното право: сопственичка структура, финансиски инвестиции на друштвото, билансни позиции, односи со поврзани лица, регистрирана дејност, преглед на работењето на друштвото, одлуки и други акти на собранието и другите органи на друштвото. ,
  • разгледување на уредувањето на односите во врска со недвижен имот и други средства на компанијата: уписи во земјишниот регистар, хипотеки, градежни права, станови, градежни и други соодветни дозволи, уредување на сопственоста на значителни средства и инвестиции,
  • облигационо право: преглед на сите договори и права и обврски од договори (особено договори за кредит, договори за давање услуги или испорака на стоки), производни процеси, деловна и компензаторна одговорност на компанијата за дадените услуги, дадени гаранции, отстапување, пребивање, наплата и други поврзани работи,
  • преиспитување на отворени судски постапки во кои друштвото дејствува како тужен или тужител (парнична постапка, извршување, стечај),
  • областа на интелектуалната сопственост: заштита на авторски права, плаќање на такси, заштита на патенти, трговски марки, модели, лиценцирање.

При правната анализа може да се разгледаат и други специфични правни области, на кои главно влијае фактот во која дејност (индустрија) се занимава поединечно претпријатие, како и состојбата на пазарот, промените во законодавството, политичката состојба, итн. На крајот најважно е да се идентификуваат ризиците во бизнисот за да можат компаниите да донесат соодветни одлуки.

Успешна и ефективна due diligence

Due diligence може да се спроведе успешно и ефикасно само доколку постои комуникација и соработка помеѓу учесниците, особено во однос на обемот на инспекцијата (областите и периодите што треба да се контролираат) и точната процедура на инспекцијата, која треба однапред да се договори ( временска рамка, место на инспекција, стручен тим, метод на обработка на податоци и подготовка на извештај).

Изворите на информации за длабинска анализа се различни и тоа договори, интерни акти, извештаи за работењето, одлуки на судови и други државни органи, годишни извештаи и други сметководствени документи, презентации на компании, проекти, историја на компанијата, веб-страници, планови, студии. Изворите се добиваат од клиентот на длабинската анализа или од самата компанија, од јавна евиденција (на пр. земјишна евиденција, судска евиденција), но и од деловни партнери, поранешни вработени, ревизори, консултанти – сето тоа во зависност од видот и обемот на проектот кој е предмет на прегледот. Во секој случај, сите информации треба внимателно да се проверат и проценат за релевантност и точност.

По правило, правната длабинска анализа завршува со извештај на рецензентот до неговиот клиент, имено за наодите од прегледот, за постоечките ризици, предлози за отстранување на грешки или недостатоци и, по договор, со писмен извештај за извршувањето на правната должна анализа.