24. Januara, 2022

Završni obračuni

Već krajem godine kreću pripreme za izradu završnih obračuna poslovnih subjekata. Rade se popisi imovine i obaveza, obračunava se amortizacija stalnih sredstava, usuglašavaju se potraživanja i obaveze, rade se ispravke i kreće se u pregled poslovnih prihoda i rashoda, prateći Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), te ostala prateća uputstva, objašnjenja i zakonske smjernice.

Sve to je temelj da se zaključe poslovne knjige, formira financijski rezultat, te ustanovi je li godina bila uspješna i u kojem će se smjeru nastavljati poslovanje.

Godišnji obračuni sa svim pripadajućim financijskim izvještajima i obrascima su se dužni predati do 28.02. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu. Završni obračuni se u Fedraciji predaju u Financijsko- informatičku agenciju (FIA), a u RS se predaju u  Agenciji za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF), preko propisanih obrazaca, te na CD-u, uz dokaz o uplaćenoj propisanoj naknadi za obradu istih. Obrasci se predaju u nadležne poslovnice Agencija ovisno o sjedištu pravnog lica.

Svake godine navedene Agencije objave na svojim stranicama informacije o obavezi podnošenja izvještaja, te detaljne podatke o eventualnim izmjenama tehničkog podnošenja istih.

Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja su: sva privredna društva, društva za osiguranje, mikrokreditna društva, leasing društva, investicijski fondovi, društva za upravljanje investicijskim fondovima, brokersko- dilerska društva, burze, banke, te druge financijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrirano na području Bosne i Hercegovine.

Zakonom je propisano da godišnje finansijske izvještaje čine:

–  Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12. godine za koju se sastavljaju izvještaji

–  Bilans uspjeha – Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period od 01.01. do 31.12. godine za koju se sastavljaju izvještaji

–  Izvještaj o gotovinskim tokovima;

–  Izvještaj o promjenama na kapitalu;

–  Bilješke uz finansijske izvještaje.

Uz godišnje finansijske izvještaje obavezno se prilažu još i:

Obavijest o razvrstavanju dotičnog pravnog lica na mala, srednja ili velika pravna lica, te odgovarajuće odluke, kao što su: odluka o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja, odluka o prijedlogu raspodjele dobiti, odnosno pokrića gubitka, te propisani statistički obrasci, posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, te obrasci posebnih naknada i članarina.

Završene izvještaje i obrasce potpisuju certificirani računovođa sa važećom licencom Saveza računovođa za godinu za koju se izvještaji izrađuju, te ovlašteno lice poslovnog subjekta.

Ukoliko obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja u zadanom roku ne dostave Zakonom određene izvještaje riskiraju da budu kažnjeni I to:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
a) ne sastavlja i prezentira godišnje finansijske izvještaje primjenom MSFI iz člana 33. ovog zakona,
b) ne podnosi godišnje finansijske izvještaje na obrascima propisanim čl. 36. i 39. ovog zakona.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako:
h) ne izrađuje godišnji izvještaj o poslovanju u skladu sa čl. 40. i 41. ovog zakona,
i) ne dostavi godišnje finansijske izvještaje i godišnje izvještaje o poslovanju.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu

Međutim, postoje i izuzeci kada pravna lica nemaju obavezu predavati godišnji izvještaj; pravno lice koje je registrirano u toku godine i koje do 31. 12., osim uplate obaveznog depozita pri registraciji, nije imalo drugih promjena na svom transakcijskom računu, nije obavezno da podnese godišnji obračun, s tim da je u tom slučaju obavezno podnijeti Izjavu o neaktivnosti, koja se u istom roku  kao i završni obračuni mora dostaviti nadležnoj Agenciji.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na info mail: info.sa@unija.com