3. Januara, 2020

Zavod za PIO/MIO FBIH postaje budžetski korisnik

Na sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH rečeno je da će od danas, 3. januara, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje biti budžetski korisnik, te će prva penzija iz federalnog budžeta biti isplaćena u februaru. Izmjena podrazumijeva da će prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, od januara 2020. biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

U PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U poglavlju VI. DOPRINOSI podtački 21.2., stav 1. mijenja se i glasi:

”Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo”

U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE iza podtačke 24.10. dodaje se nova podtačka 24.11. koja glasi:

“24.11. Uplate prihoda iz podtač. 19.1.1. do 19.1.3. ovog Pravilnika koje su se vršile na transakcijske račune Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. godine vrše se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i uplatilac je dužan u polje 15. platnog naloga – Budžetska organizacija upisati kod budžetske organizacije 5102001.”

 

Integracija Zavoda PIO je glavni razlog uvećanja FBIH budžeta za 2020. godinu, koji iznosi 4.954.392.401 КМ.