29. Juna, 2021

Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 48/21 od 18.06.2021.godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o visini zatezne kamate na javne prihode.

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode donosimo u nastavku.

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 

Član 1.

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18 i 99/19), u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi: “(2) Kamata iz stava 1. ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovom da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

 

Član 2.

U članu 2b. stav (1) riječi “do 31.12.2020. godine”, zamjenjuju se riječima: “do dana isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona,”. U stavu (2) riječi: “do 05.05.2019. godine,” zamjenjuju se riječima: “do 31.12.2020. godine,”.

 

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.