6. Decembra, 2021

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 96/21 od 01.12.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Izmjene donosimo u nastavku.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA
Član 1.

U Zakonu o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), u članu 3. u tački 7., riječi: “Zakonom o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08)”, zamjenjuju se riječima: “zakonom kojim se uređuju doprinosi”.
U tački 9., riječi: “Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03)”, zamjenjuju se riječima: “zakonom kojim se uređuje oblast rada”.
U tački 10., riječi: “Zakonom o radu”, zamjenjuju se riječima: “zakonom kojim se uređuje oblast rada”.
U tački 15., iza riječi: “ličnim sredstvima” dodaje se zarez i riječi: “JS3320 Prijava uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor: FBiH