16. Marta, 2021

Vlada Republike Srpske utvrdila Prijedlog zakona o notarskoj službi

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o notarskoj službi.

Ovim zakonom uređuju se notarska služba u Republici Srpskoj, postupak izbora, razrješenja i prestanka službe notara, imenovanje vršioca dužnosti notara i zamjenika notara, nadležnosti notara, obaveze notarske obrade isprava i notarskih potvrda, pravila postupka o načinu poslovanja notara, vođenje poslovnih knjiga, način čuvanja isprava i spisa, disciplinska odgovornost notara, nagrada za rad i nadoknada troškova notara, polaganje notarskog ispita i nadzor nad primjenom zakona kao i druga pitanja bitna za obavljanje notarske službe, navodi se u saopštenju Vlade RS.

Obrazlažući razloge za donošenje ovog zakona, obrađivač navodi da je važeći Zakon o notarima mijenjan više puta zbog čega su se u primjeni javile određene nejasnoće kao i potreba usaglašavanja ovog zakona sa izmjenama drugih zakona.

Obrađivač navodi i da se predloženim rješenjima ne mijenja postojeći koncept notarijata, odnosno da je zadržana postojeća organizacija i nadležnosti notara.

Posebna pažnja posvećena je pravnoj sigurnosti. Propisano da će notar po službenoj dužnosti, a na teret stranke, odmah nakon zaključenja pravnog posla čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nepokretnostima, podnijeti zahtjev za upis u javne evidencije radi provođenja zaključenog pravnog posla. Dopunjene su odredbe u vezi sa postupkom notarske obrade isprave kod raspolaganja imovine stečene radom supružnika u zajednici života.

Poboljšane su odredbe vezane za disciplinsku odgovornost notara, kao i odredbe za nadzor nad radom notara koji se sprovodi od strane Ministarstva pravde i Notarske komore. Kako bi se u pojedinim sjedištima zadržao određen broj notara, u ovom nacrtu zakona predloženo je da se starosna granica za prestanak službe poveća sa 65 na 67 godina.

 

Izvor: Vlada RS