zakon o korupciji
26. Augusta, 2022

Utvrđeni prijedlozi zakona o sprečavanju Sukoba interesa u organima vlasti u FBiH i o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH.

Razlozi za donošenje Zakona se ogledaju u činjenici da u FBiH trenutno ne postoje efikasni pravni, a niti institucijski mehanizmi koji bi osigurali efikasnu zaštitu osoba koje bi se odlučile prijaviti korupciju. Takvo stanje direktno pogoduje počiniocima radnji koje imaju obilježja korupcije. Nadležni organi u praksi teško dolaze do saznanja da se zaista dogodila neka koruptivna radnja uglavnom iz razloga što postoj bojazan kod osoba koje imaju takva saznanja da bi mogłe biti izložene nekom vidu štetne radnje.

Zakonom je propisano da svaka osoba ima pravo da prijavi bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru, za koji sazna na bilo koji način.

Zabranjeno je sprečavanje prijavljivanja korupcije, a svaka odredba općeg ili pojedinačnog akta kojim se sprečava prijavljivanje korupcije ne proizvodi pravno dejstvo.

Kada je riječ o kaznenim mjerama, propisane su novčane kazne od 5.000 do 15.000 KM za odgovornu ili ovlaštenu osobu koja ne poduzme mjere propisane Zakonom. Jednak raspon kazni je i za prijavioca koji u momentu podnošenja prijave zna da nisu istinite informacije koje dostavlja ili prijavljivanje uslovljava imovinskom ili drugom koristi kao nagradom ili naknadom za dostavljanje informacija i dokaza o korupciji.

Prihodi od izrečenih novčanih kazni pripadaju Budžetu FBiH, a inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Federalna uprava za inspekcijske poslov

Izvor: paragraf.ba