Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2022. godinu
10. Decembra, 2021

Utvrđene izmjene i dopune Zakona o doprinosima u RS

Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim se smanjuje zbirna stopa doprinosa.

Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim se smanjuje zbirna stopa doprinosa, čime se postiže poresko rasterećenje rada.

Zbog promjene modela obračuna plata, promjene osnovice poreza na dohodak, smanjenja stope poreza na dohodak i izmjena Zakona o radu koje se odnose na obavezno ugovaranje bruto plate i zadržavanje postojeće bruto plate, kao i definiciju bruto plate, smanjenje doprinosa se usmjerava direktno u povećanje pojedinačnih plata zaposlenih u Republici Srpskoj.

Predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa je sa dosadašnje stope od 32,8 odsto na 31 odsto s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12 procenata na 10,2 odsto, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske. 

U saopštenju se navodi da će primjena predloženog zakona dovesti do gubitka prihoda od doprinosa u iznosu od oko 80 miliona KM, a da će istovremenom izmjenom Zakona o porezu na dohodak doći do povećanja ukupnog iznosa prihoda od poreza na dohodak u iznosu od oko 34,5 miliona KM na godišnjem nivou.

“Imajući na umu da se umanjenje odnosi isključivo na doprinos za zdravstveno osiguranje, taj iznos gubitka se planira kompenzovati povećanjem transfera Fondu zdravstvenog osiguranja iz budžeta Republike Srpske, tako da će se gubitak prebaciti na budžet Republike Srpske”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade navode da će ove promjene, zajedno sa povećanjem osnovnog ličnog odbitka, kao poreske olakšice, dovesti do povećanja ličnog primanja svakog zaposlenog u Republici Srpskoj, uz zadržavanje iznosa bruto plata.

Zbog promjene modela ugovaranja plata i obračuna plata, umanjenje doprinosa usmjerava se u rast pojedinačnih plata u Republici Srpskoj. Ukupan iznos koji se iz budžeta Republike Srpske usmjerava u rast plata je oko 54 miliona KM na godišnjem nivou.

Na današnjoj posebnoj sjednici Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi podsticanja rasta plata u privredi Republike Srpske, na koje Vlada može uticati putem pojedinih mjera u okviru poreske politike.

Ovim zakonom mijenja se odredba kojom se uređuje visina stope po kojoj se plaća porez na dohodak.

“U skladu sa predloženim rješenjima, porez na dohodak od ličnih primanja plaća se po stopi od osam odsto, porez na prihod od samostalne djelatnosti po stopi od 10 odsto, porez na dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i pravu industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka po stopi od 13 odsto”, navodi se u saopštenju.

S ciljem povećanja primanja zaposlenih, poreskom obvezniku poreza na lična primanja povećan je iznos odbitka od poreske osnovice po osnovu ličnog odbitaka sa 8.400 KM na 12.000 KM na godišnjem nivou.

Odredba kojom se uređuje dohodak od ličnih primanja dopunjena je na način da je definisano šta se ne smatra koristima iz radnog odnosa, a koja se ne ubrajaju u poresku osnovicu poreza na dohodak od ličnih primanja, navodi se u saopštenju.

Ove izmjene Zakona iskorištene su da se precizira obaveza podnošenja poreske prijave i obračunati porez na dohodak malog preduzetnika, kao i akontativno plaćanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, na osnovu podataka iz godišnje poreske prijave za prethodnu godinu.

Vlada Republike Srpske po hitnom postupku utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama koje se donose s ciljem rasterećenja privrede, u pogledu davanja i administriranja procedura naplate i kontrole.

Primjena ovog zakona će uticati na smanjenje prihoda jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, a sredstva će biti kompenzovana rastom drugih poreskih prihoda, a najvećim dijelom rastom prihoda od poreza na dohodak, čije se izmjene odredaba zakona predlažu u paketu sa ovim zakonom.

Izvor: Vlada RS