24. Februara, 2020

UTVRĐEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT FBIH

Vlada Federacije BiH je utvrdila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji će uskoro biti objavljen, te stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”

Izmjene i dopune Zakona primjenjivat će se prilikom sačinjavanja poreznog bilansa za 2019. godinu.

Jedna od novina je brisanje odredbe u važećem Zakonu koja je obavezivala pravne osobe na dostavu financijskog izvještaja bilanca uspjeha u hard copy, koji su predavali i Poreznoj upravi FBiH i Financijsko-informatičkoj agenciji, a cilj je smanjenje administracije za porezne obveznike. Naime, Porezna uprava FBIH ima pristup bazi podataka FIA, te nije potrebna i dodatna dokumentacija.

Predložena je i dopuna člana 19. važećeg zakona koji uređuje troškove amortizacije s ciljem sprječavanja većeg troška za pravne osobe i da bi i dalje troškovi zakupa odnosno amortizacije imovine s pravom korištenja bili porezno priznati rashodi.

Važeći zakon o porezu na dobit je uredio porezno priznavanje rashoda koji nastaju na ime kamata kroz pravilo “istanjene kapitalizacije” od kojeg su izuzete financijske instutucije koje su u momentu predlaganja važećeg zakona bile pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Akte koje je Parlament Federacije objavio a koji se odnose na PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA  O POREZU NA DOBIT možete preuzeti ovdje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit   i  Amandman II

Izvor: https://parlamentfbih.gov.ba/