28. Jula, 2021

Usvojen predloženi zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je predloženi zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

“Naime, Zakon o radu predstavlja zakonski okvir za utvrđenje reprezentativnosti kao uslova za kolektivno pregovaranje i učešće u bipartitivnim i tripartivnim tijelima. Također, Zakon o radu propisuje donošenje posebnog zakona o reprezentativnosti kojim će se ova oblast sistemski riješiti. Ovaj zakon uređuje kriterije uslove i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije, na području kantona kao i za područje ili oblasti djelatnosti, postupak dokazivanja ispunjenosti uslova kao i preispitivanje utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja od značaja za reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca”, rekao je za FENU-u federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Pored toga, on je istakao da se utvrđivanje reprezentativnosti sindikata odnosi na opće uvjete da bi sindikat bio smatran reprezentativnim, kako na reprezentativnost kod poslodavca, za područje ili oblast djelatnosti, za područje kantona, odnosno FBiH. Na osnovu utvrđene reprezentativnosti sindikat odnosno udruženje poslodavaca u skladu s ovim zakonom će imati pravo na zastupanje svojih članova pred poslodavcem, organima vlasti i drugim institucijama to jest pravnim licima, pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, kao i druga prava u skladu sa zakonom.

Bitnoje istaći da ovaj zakon  predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva posebno u segmentu dijaloga socijalnih partnera. 

 

Izvor: FENA