Izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
2. Maja, 2023

Izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/23 od 28.04.2023. godine objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na brisanje dosadašnjeg člana 6. stav 4) Uredbe, u kojoj se navodi: ‘‘Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju.”

Nakon ovih izmjena prestalo je ograničenje isplate toplog obroka radniku koji se nalazi na službenom putovanju, tj. radniku se može isplatiti zajedno topli obrok i dnevnica bez stvaranja dodatnih poreznih obaveza za poslodavca.

Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Član 1.

U Uredbi o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/16 i 50/16) u članu 1. riječi: “lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine,”, brišu se.

Član 2.

U članu 4. stav (1) riječ: “obuhvataju” zamjenjuje se riječima: “mogu uključivati”.

Član 3.

U članu 6. stav (4) briše se.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor: www.feb.ba