19. Aprila, 2021

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljena Odluka o izmjeni Odluke o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

U Službenom glasniku Republike Srpske – broj 34, od 16.4.2021. godine objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini. Odluku je donio Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine na Petoj sjednici 29.3.2021. godine, a na osnovu Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Odluku prenosimo u cijelosti.

 

Na osnovu člana 2. stav (3) tačka c) i člana 7. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na Petoj sjednici, od 29.3.2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.
U Odluci o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 64/18 i 88/18) obrazac pisanog zahtjeva iz člana 12. stav (2) zamjenjuje se novim obrascem, koji je sastavni dio ove odluke.

Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1.5.2021. godine.

Član 3.
Ova odluka objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Broj: UV-122-01-1-892-6/21

29. marta 2021. godine Sarajevo

Predsjedavajući
Upravnog odbora Centralne banke BiH, guverner,
Dr Senad Softić, s.r.

 

Zahtjev za izdavanje izvještaja iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

Vrsta izvještaja iz Jedinstvenog registra računa: (označiti vrstu/e traženih izvještaja):
– Izvještaj o računu poslovnog subjekta
– Izvještaj o istoriji statusa računa poslovnog subjekta

– Izvještaj o računima poslovnog subjekta
– Izvještaj da poslovni subjekat nema evidentiran niti jedan račun u JRR
– Izvještaj o računu poslovnog subjekta – Glavni račun
– Izvještaj o promjeni Glavnog računa poslovnog subjekta

Način preuzimanja Izvještaja iz Jedinstvenog registra ra- čuna (označiti samo jedan od ponuđenih načina):
– lično (u Glavnoj jedinici / filijali CBBiH kojoj je upućen zahtjev)
– faks broj: ______________________________ □ e-mail: ______________________________

Identifikacioni broj poslovnog subjektaBroj računa poslovnog subjektaNaziv, mjesto/sjedište i adresa poslovnog subjekta

 

Napomena: obavezno ispuniti red u koloni identifikacioni broj poslovnog subjekta i/ili broj računa poslovnog subjekta, kao i red u koloni naziv poslovnog subjekta.
Podnosilac Zahtjeva: __________________ telefon: ______________ datum podnošenja Zahtjeva: _________________ (potpis i pečat)

Uputstvo za uplatu
Uplatu izvršiti na račun broj: 0000020000000097
Primalac: Centralna banka Bosne i Hercegovine
Svrha doznake: naknada za izvještaj iz JRR – tarifni stav 4.1.1.
Iznos naknade: 10,00 KM po jednom izvještaju iz JRR.

 

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske – broj 34, od 16.4.2021.