Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
14. Novembra, 2022

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Šta je stručno osposobljavanje?

Pod stručnim osposobljavanjem podrazumijeva se obučavanje i stručno usavršavanje lica te sticanje posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci nakon završetka formalnog obrazovanja. Prema Zakonu o radu FBiH, ukoliko postoji uslov za obavljanje poslova određenog zanimanja, u smislu položenog stručnog ispita ili posjedovanja radnog iskustva, poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa licem koje je završilo školovanje za takvu vrstu zanimanja. Pomenuti ugovor zaključuje se u pisanoj formi, a kopija istog se mora dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od 8 dana. Prijava ovakvog angažmana u Poreznu upravu vrši se obrascem JS3120. Dakle, pretpostavlja se da je lice na stručnom osposobljavanju lice koje nema radnog iskustva i zasnovanog radnog odnosa, i da se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje. Posebno se ističe da lice na stručnom osposobljavanju nema status radnika.

Prema članu 34. stav 2, Zakona o radu FBiH, vrijeme stručnog osposobljavanja računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju, te može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž. To znači da trajanje istog ne može biti duže od godinu dana, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Prava lica na stručnom osposobljavanju

U pogledu prava lica na stručnom osposobljavanju, bitno je napomenuti da ista imaju pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima za nezaposlena lica, kao i na prava po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, a koje osigurava poslodavac u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju (član 34. stav 5. ZOR-a FBiH). Odluka o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima diktira iznos obaveze u visini od 30,00 KM mjesečno, a koju je poslodavac dužan uplatiti pod uslovima pomenutog angažmana.

Lice na stručnom osposobljavanju ima pravo, u skladu za Zakonom o radu FBiH, na odmor u toku rada, dnevni i sedmični odmor, dok pravo na godišnji odmor u ovom slučaju izostaje.

Poslodavac može, ali i ne mora, da obezbijedi novčanu naknadu licu koje se nalazi na stručnom osposobljavanju. Ukoliko se poslodavac odluči na isplatu naknade, ne postoje posebna ograničenja, osim u pogledu Člana 3. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, a u kojem je navedeno da ukoliko mjesečni prihod nezaposlenih osoba prelazi 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ta ista lica će biti uklonjena sa evidencije Zavoda za zapošljavanje i smatrat će se zaposlenim licima, te gube pravo na zdravstveno osiguranje u skladu s tim. Lica koja će se stručno osposobljavati potrebno je blagovremeno obavijestiti o mogućem ishodu u slučaju isplaćivanja naknade iznad iznosa koji je predviđen Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti.

U slučaju isplate novčane naknade licu na stručnom osposobljavanju, porezne obaveze su iste kao i za ugovor o djelu, s tim da ne postoji pravo na poresku olakšicu od 20%.

Obračunavaju se i plaćaju tzv. mali doprinosi: 4% doprinos za zdravstveno osiguranje i 6% doprinos za PIO, te 10 % porez na dohodak, te 0,5 % od isplaćenog neto iznosa za doprinose za opću vodnu i naknadu za zaštitu od prirodnih I drugih nesreća.

Ukoliko se lice angažuje bez naknade, postoji samo već pomenuta obaveza u iznosu od 30 KM za PIO.