11. Oktobra, 2019

Statistika direktnih strana ulaganja ( DSU ) u BIH

Ukupno stanje direktnih stranih ulaganja (DSU), na dan 31. 12. 2018. godine, u BiH iznosi 14.3 milijardi KM. U okviru UNCTAD-ovog godišnjeg izvještaja o globalnim DSU, a prema ukupno registrovanim direktnim stranim ulaganjima, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu u sklopu zemalja Jugoistočne Evrope.
U 2018. godini, direktna strana ulaganja su zadržala pozitivan trend uz blagi porast od 0.4% u odnosu na 2017. godinu.

Prema podacima Centralne banke BiH direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u prvih šest mjeseci 2019. godine iznose 650,1 milion KM. Bilježi se pojačan priliv u odnosu na isti period prošle godina kada je bilo zabilježeno 423,3 miliona KM. Posmatrano po komponentama, najviše investicija je realizovano u formi vlasničkih udjela.

Na osnovu podataka objavljenih u okviru „Global Location Trends Facts & Figures report” za 2019. godinu, BiH se nalazi na šestoj poziciji u svijetu po osnovu broja kreiranih radnih mjesta u okviru DSU projekata na jedan milion stanovnika, a treći smo prema ulaganjima usmjerenim na izvoz.

Zemlje koje su u Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini najviše investirale su:
Rusija sa 140 miliona KM,
Hrvatska 106 milijardi KM,
Holandija sa 94 miliona KM,
Austrija 87 miliona KM,
Njemačka 84 milinona KM,
Velika Britanija 81 milion KM,
Švicarska 40 miliona KM,
Slovenija 33 miliona KM i
Italija 23 miliona KM.

Najznačajnije zemlje ulagači u BiH, za period maj 1994 – decembar 2018. su:

Izvor:fipa.gov.ba