17. Oktobra, 2019

Statistički poslovni registar objavio novu poslovnu statistiku za BIH

Statistički poslovni registar (SPR) sakuplja podatke iz Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i Ekspoziture Agencije za statistiku BiH u Distriktu Brčko BiH.

SPR je u tom smislu jedinstveni registar poslovnih podataka. Dio poslovne statistike koju su objavili za prvu polovinu 2019. godine prenosimo u nastavku:

 

Posmatrajući statistički aktivna preduzeća, a prema kvalifikaciji djelatnosti u BiH, uočljivo je da je najveći broj preduzeća, njih 69,5% raspoređeno u sljedećih šest područja djelatnosti :

 

Razvrstavanje preduzeća prema kriteriju – broj zaposlenih – pokazuje sljedeće:

Mikro preduzeća (0 – 9 zaposlenih) imaju najveći udio u ukupnom broju sa čak 74,6%,
Mala preduzeća (10 – 49 zaposlenih) u ukupnom broju sudjeluju sa 18,3%,
Srednja preduzeća (50 – 249 zaposlenih) imaju 6,0% i
Velika preduzeća (250 i više zaposlenih) imaju samo 1,0%.

Među MIKRO preduzećima ubjedljivo je najviše preduzeća G djelatnosti- Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 30% udjela
Među MALIM preduzećima takođr je ubjedljivo najviše preduzeća G djelatnosti- Trgovina na veliko i malo;popravak motornih vozila i motocikala sa 24,5 % udjela
U ukupnom broju SREDNJIH preduzeća prvo mjesto gotovo da dijele Prerađivačka industrija sa 21,7% i Obrazovanje sa 21,6%
U ukupnom broju VELIKIH preduzeća ubjedljivo je najviše preduzeća iz Prerađivačke industrija sa 32,4 %.

Detaljni pregled poslovne statistike na dan 30.06.2019. možete imati klikom na link  Saopćenje_ poslovna statistika BIH

Saopćenjem su obuhvaćena preduzeća koja su podnijela finansijske izvještaje za prethodnu godinu, pa su za njih raspoloživi podaci o broju zaposlenih i/ili poslovnom prihodu.
NAPOMENA (preduzeća registrovana u periodu od 01.01. do 30.06. tekuće godine nemaju raspoložive finansijske izvještaje za prethodnu godinu, kao ni podatke o broju zaposlenih i poslovnom prihodu)

Izvor: bhas.gov.ba