23. Decembra, 2019

Šta trebate znati o novom pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit u FBIH?

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit je u FBIH stupio na snagu 14.12.2019. Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice i naplate poreza i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o porezu na dobit. Najznačajnije izmjene i dopune koje donosi Pravilnik su:

 

U članu 42. se briše stav koji je regulisao priznavanje troška amortizacije na iznajmljenu imovinu u skladu sa MRS 17:

”(7) Trošak amortizacije na iznajmljenu imovinu priznaje se zavisno od toga da li se takva imovina računovodstveno tretira kao sredstvo zakupodavca ili kao sredstvo zakupoprimca, u skladu sa MRS 17 – Liznig. Ukoliko bi se takva imovina iskazivala i amortizirala i kod zakupodavca i kod zakupoprimca, amortizacija se priznaje samo kod onoga koji tu imovinu i njenu amortizaciju iskazuje u skladu sa MRS 17.”

U članu 47. dodaje se novi stav koji izričito propisuje da se smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala ne smatraju kapitalnim dobitkom ili gubitkom:

“Ne smatraju se kapitalnim dobitkom ili gubitkom smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima “

 

U članu 57. mijenja se stav 5 koji sada glasi:

”Kod naknade za autorska prava s osnova programa (eng. software) samo naknada na ime prava nad tim programom ili prava nad korištenjem tog programa ima karakter oporezive autorske naknade u odnosu na naknadu za program koji sadrži primjerak(CD, USB, DVD i drugi prenosivi uređaji) programa zaštićenog autorskim pravom koji nema karakter ovog oporezivog prihoda.”

U članu 62.(Naknada upravljačke, tehničke i obrazovne usluge) Pravilnik naredne usluge ograničava na usluge između povezanih lica iz člana 44.:
usluge instalacije ili postavke opreme,
usluge tehničke podrške, obuke, savjetovanja ili
druge slične usluge izvršene od strane nerezidenta kao i
usluge pružene elektronskim putem izvan teritorije Bosne i Hercegovine bez fizičkog prisustva lica u BIH

U članu 93. se dodaje novi stav prema kojem početak korištenja porezne olakšice po osnovu zapošljavanja mora odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih, te se riječ “obaveza” u cijelom članu zamjenjuje riječju “osnovica” tako da se umanjuje utvrđena porezna osnovica za iznos bruto plaće novoprimljenih zaposlenika a ne, kako je do sada bilo propisano, porezna obaveza.

”Početak korištenja porezne olakšice mora formalno i pravno odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih prema Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.”

U članu 107. je precizirano utvrđivanje pozicije poreznog bilansa pod rednim brojevima i nove tačke sada glase:

”Pod rednim brojem VIII. POREZNA OSNOVICA – u zavisnosti od predznaka (+/) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 64. Oporeziva dobit – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 60+61-62-63) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 65. Porezni gubitak – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 60+61-62-63) bude manji od 0.”

”na poziciji rednog broja 69. Ranije korištena porezna oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa Zakonom i Pravilnikom upisuje se iznos poreza s osnova ranije korištenih poreznih oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa čl. 36. stav (6) i 61. Zakona.”

Ukoliko imate neke nedoumice u vezi sa obračunom poreza na dobit, obratite nam se, rado ćemo Vam pomoći. Vaše pitanje možete unijeti u našu Kontak formu za upite